ގއ.ކޮލަމާފުށި މަގު ހެދުން
:
އައިޑީ:
ISLES/0434
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ކޮންޓްރެކްޓްކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ޑިޒައިންގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ.
: 14 ޖަނަވަރީ 2020
: 6 ޖަނަވަރީ 2022
: 1 އޭޕްރިލް 2023
: 1 އޭޕްރިލް 2023
:
މަޝްރޫޢު ޙަވާލުކޮށްފައިވާ އެސް.އޯ.އީ/އެހެނިހެން ފަރާތް(ތައް):
- ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2022 ގެ ބަޖެޓް :
68,298.00 ރ
2023 ގެ ބަޖެޓް :
129,124.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 6 އޭޕްރިލް 2022
:
: 1 އޭޕްރިލް 2023
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 13 ޖަނަވަރީ 2022

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ގއ. ކޮލަމާފުށި 21,205,612.00
21,205,612.00