ސ.މަރަދޫ އަދި ސ.މަރަދޫފޭދޫ ބިން ހިއްކުމާއި ރިވެޓްމެންޓް ޖެހުން
ވިލުންތެރި މުޖުތަމަޢު
އައިޑީ:
ISLES/0439
މަޝްރޫޢުގެ ސްޓޭޓަސް:
ޕްލޭންކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ކޮންސެޕްޓް ޑިޒައިން ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަރުޙަލާ ކުރިއަށްދަނީ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް (ދިވެހި ސަރުކާރު)
2020 ގެ ބަޖެޓް :
18,076,840.00 ރ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 5 ޖުލައި 2020

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 އައްޑޫ ސިޓީ މަރަދޫ
2 އައްޑޫ ސިޓީ މަރަދޫފޭދޫ
0.00