ހދ.މަކުނުދޫ ސްކޫލް 10 ކްލާސްރޫމްގެ 2 ބުރި އިމާރާތް
:
އައިޑީ:
ISLES/0044
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ނިމިފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
މަސައްކަތް ނިމިފައި.
: 16 އޮކްޓޫބަރު 2017
: 16 އޮކްޓޫބަރު 2017
: 2 ޖަނަވަރީ 2018
:
: 2 ޖަނަވަރީ 2018
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2021 ގެ ބަޖެޓް :
0.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 16 އޮކްޓޫބަރު 2017
: 16 އޮކްޓޫބަރު 2017
: 2 ޖަނަވަރީ 2018
: 2 ޖަނަވަރީ 2018
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 19 ޖަނަވަރީ 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ހދ. މަކުނުދޫ 727,109.00
727,109.00