ފ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ 8 ކްލާސް، 2 ލެބް އަދި މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް
:
އައިޑީ:
ISLES/0045
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ނިމިފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
މަސައްކަތް ނިމިފައި،
: 22 މާރިޗު 2018
: 22 މާރިޗު 2018
:
:
: 3 ފެބުރުވަރީ 2020
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2021 ގެ ބަޖެޓް :
819,640.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 22 މާރިޗު 2018
: 22 މާރިޗު 2018
:
: 3 ފެބުރުވަރީ 2020
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 12 ޖުލައި 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ފ. ނިލަންދޫ 7,514,209.00
7,514,209.00