މ.މުލި އެއަރޕޯޓް ގާއިމުކުރުން
ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމް
އައިޑީ:
ISLES/0450
މަޝްރޫޢުގެ ސްޓޭޓަސް:
ޕްލޭންކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
2020 ވަނަ އަހަރު ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީން ކުރިޔަށް ގެންދާގޮތަށް
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް (ދިވެހި ސަރުކާރު)
2020 ގެ ބަޖެޓް :
1,000,000.00 ރ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 22 ޖޫން 2020

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 މ. މުލި
0.00