ސްމޯލް ސްކޭލް ވޭސްޓް ޓު އެނާރޖީ ޕްރޮޖެކްޓް
އައިޑީ:
ISLES/0454
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ކޮންޓްރެކްޓަރގެ ފަރާތުން އިންޖިނީއަރް މިހާރު ވަނީ އައިސް ޓްރަބަލްޝޫޓިން މަސަކަތް ފެށިފައި.
ފަންޑިންގ:
- ޓްރަސްޓް ފަންޑް ( މޯލްޑިވްސް ގްރީން ފަންޑް )
- ލޯން އެހީ ( އަބޫ ދާބީ ސަރުކާރު )
2021 ގެ ބަޖެޓް :
18,404,353.00 ރ
2022 ގެ ބަޖެޓް :
28,470,000.00 ރ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 4 މޭ 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ރ. ވަންދޫ 109,142,505.00
109,142,505.00