ކ.ގުރައިދޫގެ ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ފެނާއި ނަރުދަމާ
އައިޑީ:
ISLES/0455
މަޝްރޫޢުގެ ސްޓޭޓަސް:
ނިމިފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
މަޝްރޫއުގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ނިމިފައި. ސްޓެލްކޯއިން ސިސްޓަމްއާ ހަވާލުވުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރިއަށްދަނީ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް (ދިވެހި ސަރުކާރު)
2020 ގެ ބަޖެޓް :
4,500,000.00 ރ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 28 ޑިސެންބަރު 2019

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ކ. ގުރައިދޫ
0.00