އެކި ރަށްރަށުގައި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ގާއިމުކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/4574
: 30 މޭ 2023
:
: 30 މޭ 2025
:
:
ފަންޑިންގ:
- ލޯން އެހީ ( އިންޑިއާ އެގްޒިމް ބޭންކް )
2023 ގެ ބަޖެޓް :
50,000,000.00 ރ
2024 ގެ ބަޖެޓް :
4,962,242.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 30 މޭ 2023
:
: 25 މޭ 2025
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 28 އޮގަސްޓް 2023

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ހއ. ދިއްދޫ 0.00
2 ނ. މާފަރު 0.00
3 ނ. ހޮޅުދޫ 0.00
4 ނ. ވެލިދޫ 0.00
5 ހއ. ބާރަށް 0.00
6 ރ. އަލިފުށި 0.00
7 ރ. މަޑުއްވަރި 0.00
8 ރ. އިނގުރައިދޫ 0.00
9 ރ. މީދޫ 0.00
10 ރ. ދުވާފަރު 0.00
11 ބ. ދަރަވަންދޫ 0.00
12 ބ. ތުޅާދޫ 0.00
13 ބ. ގޮއިދޫ 0.00
14 ޅ. ހިންނަވަރު 0.00
15 ޅ. ކުރެންދޫ 0.00
16 މާލެ ސިޓީ މާލެ 0.00
17 މާލެ ސިޓީ ވިލިނގިލި 0.00
18 މާލެ ސިޓީ ހުޅުމާލެ 0.00
19 ކ. ކާށިދޫ 0.00
20 ކ. ތުލުސްދޫ 0.00
21 ހދ. ހަނިމާދޫ 0.00
22 ކ. މާފުށި 0.00
23 ކ. ދޫނިދޫ 0.00
24 އއ. ތޮއްޑޫ 0.00
25 އއ. އުކުޅަސް 0.00
26 ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ ކުޅުދުއްފުށި 0.00
27 އއ. ހިމެންދޫ 0.00
28 ހދ. ވައިކަރަދޫ 0.00
29 އދ. ދަނގެތި 0.00
30 އދ. މާމިނގިލި 0.00
31 ހދ. މަކުނުދޫ 0.00
32 ވ. ފެލިދޫ 0.00
33 މ. މުލައް 0.00
34 މ. މުލި 0.00
35 ފ. ބިލެތްދޫ 0.00
36 ފ. ނިލަންދޫ 0.00
37 ދ. މީދޫ 0.00
38 ދ. ވާނީ 0.00
39 ހއ. އިހަވަންދޫ 0.00
40 ތ. ގުރައިދޫ 0.00
41 ތ. ހިރިލަންދޫ
42 ތ. ތިމަރަފުށި 0.00
43 ތ. ވޭމަންޑޫ 0.00
44 ތ. ކިނބިދޫ 0.00
45 ށ. ކަނޑިތީމު 0.00
46 ހއ. ކެލާ 0.00
47 ލ. އިސްދޫ 0.00
48 ލ. ގަން 0.00
49 ލ. މާވަށް 0.00
50 ލ. މާމެންދޫ 0.00
51 ށ. ފޯކައިދޫ 0.00
52 ގއ. ކޮލަމާފުށި 0.00
53 ގއ. ވިލިނގިލި 0.00
54 ގއ. ދާންދޫ 0.00
55 ގއ. ގެމަނަފުށި 0.00
56 ށ. ކޮމަންޑޫ 0.00
57 ށ. މިލަންދޫ 0.00
58 ގދ. މަޑަވެލި 0.00
59 ގދ. ގައްދޫ 0.00
60 ގދ. ވާދޫ 0.00
61 ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ 0.00
110,594,669.00
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3034448
[email protected]