އެކި ރަށްރަށުގައި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ގާއިމުކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/4574
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
އެވޯޑްކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
އިމާރާތްތަކުގެ ކުރެހުންތައް ފައިނަލްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ
: 1 ޖުލައި 2022
:
: 30 ޖޫން 2024
:
:
ފަންޑިންގ:
- ލޯން އެހީ ( އިންޑިއާ އެގްޒިމް ބޭންކް )
2022 ގެ ބަޖެޓް :
17,388,091.00 ރ
2023 ގެ ބަޖެޓް :
14,212,003.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 1 ޖުލައި 2022
:
: 30 ޖޫން 2024
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 11 މޭ 2022

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ހއ. ދިއްދޫ
ނެތް
ނިމުނު އިންސައްތަ:
0.00
2 ނ. މާފަރު
ނެތް
ނިމުނު އިންސައްތަ:
0.00
3 ނ. ހޮޅުދޫ
ނެތް
ނިމުނު އިންސައްތަ:
0.00
4 ނ. ވެލިދޫ
ނެތް
ނިމުނު އިންސައްތަ:
0.00
5 ހއ. ބާރަށް
ނެތް
ނިމުނު އިންސައްތަ:
0.00
6 ރ. އަލިފުށި
ނެތް
ނިމުނު އިންސައްތަ:
0.00
7 ރ. މަޑުއްވަރި
ނެތް
ނިމުނު އިންސައްތަ:
0.00
8 ރ. އިނގުރައިދޫ
ނެތް
ނިމުނު އިންސައްތަ:
0.00
9 ރ. މީދޫ
ނެތް
ނިމުނު އިންސައްތަ:
0.00
10 ރ. ދުވާފަރު
ނެތް
ނިމުނު އިންސައްތަ:
0.00
11 ބ. ދަރަވަންދޫ
ނެތް
ނިމުނު އިންސައްތަ:
0.00
12 ބ. ތުޅާދޫ
ނެތް
ނިމުނު އިންސައްތަ:
0.00
13 ބ. ގޮއިދޫ
ނެތް
ނިމުނު އިންސައްތަ:
0.00
14 ޅ. ހިންނަވަރު
ނެތް
ނިމުނު އިންސައްތަ:
0.00
15 ޅ. ކުރެންދޫ
ނެތް
ނިމުނު އިންސައްތަ:
0.00
16 މާލެ ސިޓީ މާލެ
ނެތް
ނިމުނު އިންސައްތަ:
0.00
17 މާލެ ސިޓީ ވިލިނގިލި
ނެތް
ނިމުނު އިންސައްތަ:
0.00
18 މާލެ ސިޓީ ހުޅުމާލެ
ނެތް
ނިމުނު އިންސައްތަ:
0.00
19 ކ. ކާށިދޫ
ނެތް
ނިމުނު އިންސައްތަ:
0.00
20 ކ. ތުލުސްދޫ
ނެތް
ނިމުނު އިންސައްތަ:
0.00
21 ހދ. ހަނިމާދޫ
ނެތް
ނިމުނު އިންސައްތަ:
0.00
22 ކ. މާފުށި
ނެތް
ނިމުނު އިންސައްތަ:
0.00
23 ކ. ދޫނިދޫ
ނެތް
ނިމުނު އިންސައްތަ:
0.00
24 އއ. ތޮއްޑޫ
ނެތް
ނިމުނު އިންސައްތަ:
0.00
25 އއ. އުކުޅަސް
ނެތް
ނިމުނު އިންސައްތަ:
0.00
26 ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ ކުޅުދުއްފުށި
ނެތް
ނިމުނު އިންސައްތަ:
0.00
27 އއ. ހިމެންދޫ
ނެތް
ނިމުނު އިންސައްތަ:
0.00
28 ހދ. ވައިކަރަދޫ
ނެތް
ނިމުނު އިންސައްތަ:
0.00
29 އދ. ދަނގެތި
ނެތް
ނިމުނު އިންސައްތަ:
0.00
30 އދ. މާމިނގިލި
ނެތް
ނިމުނު އިންސައްތަ:
0.00
31 ހދ. މަކުނުދޫ
ނެތް
ނިމުނު އިންސައްތަ:
0.00
32 ވ. ފެލިދޫ
ނެތް
ނިމުނު އިންސައްތަ:
0.00
33 މ. މުލައް
ނެތް
ނިމުނު އިންސައްތަ:
0.00
34 މ. މުލި
ނެތް
ނިމުނު އިންސައްތަ:
0.00
35 ފ. ބިލެތްދޫ
ނެތް
ނިމުނު އިންސައްތަ:
0.00
36 ފ. ނިލަންދޫ
ނެތް
ނިމުނު އިންސައްތަ:
0.00
37 ދ. މީދޫ
ނެތް
ނިމުނު އިންސައްތަ:
0.00
38 ދ. ވާނީ
ނެތް
ނިމުނު އިންސައްތަ:
0.00
39 ހއ. އިހަވަންދޫ
ނެތް
ނިމުނު އިންސައްތަ:
0.00
40 ތ. ގުރައިދޫ
ނެތް
ނިމުނު އިންސައްތަ:
0.00
41 ތ. ހިރިލަންދޫ
ނެތް
ނިމުނު އިންސައްތަ:
42 ތ. ތިމަރަފުށި
ނެތް
ނިމުނު އިންސައްތަ:
0.00
43 ތ. ވޭމަންޑޫ
ނެތް
ނިމުނު އިންސައްތަ:
0.00
44 ތ. ކިނބިދޫ
ނެތް
ނިމުނު އިންސައްތަ:
0.00
45 ށ. ކަނޑިތީމު
ނެތް
ނިމުނު އިންސައްތަ:
0.00
46 ހއ. ކެލާ
ނެތް
ނިމުނު އިންސައްތަ:
0.00
47 ލ. އިސްދޫ
ނެތް
ނިމުނު އިންސައްތަ:
0.00
48 ލ. ގަން
ނެތް
ނިމުނު އިންސައްތަ:
0.00
49 ލ. މާވަށް
ނެތް
ނިމުނު އިންސައްތަ:
0.00
50 ލ. މާމެންދޫ
ނެތް
ނިމުނު އިންސައްތަ:
0.00
51 ށ. ފޯކައިދޫ
ނެތް
ނިމުނު އިންސައްތަ:
0.00
52 ގއ. ކޮލަމާފުށި
ނެތް
ނިމުނު އިންސައްތަ:
0.00
53 ގއ. ވިލިނގިލި
ނެތް
ނިމުނު އިންސައްތަ:
0.00
54 ގއ. ދާންދޫ
ނެތް
ނިމުނު އިންސައްތަ:
0.00
55 ގއ. ގެމަނަފުށި
ނެތް
ނިމުނު އިންސައްތަ:
0.00
56 ށ. ކޮމަންޑޫ
ނެތް
ނިމުނު އިންސައްތަ:
0.00
57 ށ. މިލަންދޫ
ނެތް
ނިމުނު އިންސައްތަ:
0.00
58 ގދ. މަޑަވެލި
ނެތް
ނިމުނު އިންސައްތަ:
0.00
59 ގދ. ގައްދޫ
ނެތް
ނިމުނު އިންސައްތަ:
0.00
60 ގދ. ވާދޫ
ނެތް
ނިމުނު އިންސައްތަ:
0.00
61 ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ
ނެތް
ނިމުނު އިންސައްތަ:
0.00
108,921,394.00
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3034448
[email protected]