ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފް ފިޝަރީޒް ސެކްޓަރ ޕްރޮޖެކްޓް
:
އައިޑީ:
ISLES/4575
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ޓެންޑަރކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
* އައިސްޕްލާންޓް ޤާއިމްކުރުން -އައިސްޕްލާންޓް އެޅުމަށް ޝައުޤުވެރިކަން ފާޅުކުރި އެސް.އޯއީ ތަކުން އިތުރަށް ސާފު ކުރަންހުރި ކަންކަން ސާފުކުރުމަށް އެ ތަންތަނަށްފޮނުވައިފައި. * އާރް.އެސް.ޑަބްލިއު ޤާއިމްކުރުން - ޓެންޑަރ ޑޮކިއުމެންޓް ތައްޔާރުކޮށް ސައުދީގެ ކޮމެންޓަށް ފޮނުވާފައި. * ކޯލްޑް ސްޓޯރޭޖް ކޮމްޕޯނަންޓް ސުޕަވިޝަން ކޮންސަލްޓަންޓެއް- ޓަރމްސް އޮފް ރިފަރެންސް ތައްޔާރުކޮށް ފިނޭންސްގެ ކޮމެންޓަށް ފޮނުވައިފައި. އަދި ކޯލްޑް ސްޓޯރޭޖްތަކުގެ ބިޑިންގް ޑޮކިއުމަންޓްސް ސައުދީގެ ކޮމެންޓަށް ފޮނުވައިފައި. * ކޫއްޑޫ ބަނދަރު ބޮޑުކުރުން - އީ.އައި.އޭ ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. * ކަނޑުއޮތްގިރި ބަނދަރު ބޮޑުކުރުން - އީ.އައި.އޭގެ ދަށުން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދަނީ.
: 1 ޖަނަވަރީ 2021
: 1 ޖަނަވަރީ 2021
: 22 ޖޫން 2022
:
:
ފަންޑިންގ:
- ލޯން އެހީ ( ސައުދީ ފަންޑް )
2023 ގެ ބަޖެޓް :
32,303,249.00 ރ
2024 ގެ ބަޖެޓް :
37,740,673.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 1 ފެބުރުވަރީ 2021
:
: 22 ޖޫން 2022
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 31 ޖަނަވަރީ 2023

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ހއ. ދިއްދޫ
މިނިސްޓްރީ/މުއައްސަސާގެ އަޕްޑޭޓް
އައިސްޕްލާންޓްތަކަށް 4 ފަރާތަކުން ބިޑް ހުށައަޅައިފައިވޭ.
ނިމުނު އިންސައްތަ:
0.00
2 ކ. ކަނޑުއޮތްގިރި 0.00
3 އއ. ރަސްދޫ
މިނިސްޓްރީ/މުއައްސަސާގެ އަޕްޑޭޓް
އައިސްޕްލާންޓްތަކަށް 4 ފަރާތަކުން ބިޑް ހުށައަޅައިފައިވޭ.
ނިމުނު އިންސައްތަ:
0.00
4 މ. މުލައް 0.00
5 ލ. މާމެންދޫ 0.00
6 ގއ. ކޫއްޑޫ
މިނިސްޓްރީ/މުއައްސަސާގެ އަޕްޑޭޓް
ކޫއްޑޫ ހާބަރ އެކްސްޕެންޝަން އަށް 5 ފަރާތަކުން ބިޑް ހުށައަޅައިފައިވޭ.
ނިމުނު އިންސައްތަ:
0.00
7 ގދ. ތިނަދޫ 0.00
8 މާލެ ސިޓީ މާލެ 0.00
9 ދ. މީދޫ
މިނިސްޓްރީ/މުއައްސަސާގެ އަޕްޑޭޓް
އައިސްޕްލާންޓްތަކަށް 4 ފަރާތަކުން ބިޑް ހުށައަޅައިފައިވޭ.
ނިމުނު އިންސައްތަ:
0.00
10 ގދ. ރަތަފަންދޫ
މިނިސްޓްރީ/މުއައްސަސާގެ އަޕްޑޭޓް
އައިސްޕްލާންޓްތަކަށް 4 ފަރާތަކުން ބިޑް ހުށައަޅައިފައިވޭ.
ނިމުނު އިންސައްތަ:
170,535,179.00
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3322625