ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފް ފިޝަރީޒް ސެކްޓަރ ޕްރޮޖެކްޓް
:
އައިޑީ:
ISLES/4575
: 1 ޖަނަވަރީ 2021
: 1 ޖަނަވަރީ 2021
: 22 ޖޫން 2022
:
:
ފަންޑިންގ:
- ލޯން އެހީ ( ސައުދީ ފަންޑް )
2023 ގެ ބަޖެޓް :
32,303,249.00 ރ
2024 ގެ ބަޖެޓް :
37,740,673.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 1 ފެބުރުވަރީ 2021
:
: 22 ޖޫން 2022
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 5 ސެޕްޓެންބަރު 2023

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ހއ. ދިއްދޫ 0.00
2 ކ. ކަނޑުއޮތްގިރި 0.00
3 އއ. ރަސްދޫ
މިނިސްޓްރީ/މުއައްސަސާގެ އަޕްޑޭޓް
ސައިޓް މޮބިލައިޒްކުރުމުގެ މަސައްކަތާއި އައިސްޕްލާންޓް ޓެންޑަރ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ.
ނިމުނު އިންސައްތަ: 30
0.00
4 މ. މުލައް 0.00
5 ލ. މާމެންދޫ 0.00
6 ގއ. ކޫއްޑޫ
މިނިސްޓްރީ/މުއައްސަސާގެ އަޕްޑޭޓް
ކޫއްޑޫ ހާބަރ އެކްސްޕެންޝަން އަށް 5 ފަރާތަކުން ބިޑް ހުށައަޅައިފައިވޭ.
ނިމުނު އިންސައްތަ:
0.00
7 ގދ. ތިނަދޫ 0.00
8 މާލެ ސިޓީ މާލެ 0.00
9 ދ. މީދޫ
މިނިސްޓްރީ/މުއައްސަސާގެ އަޕްޑޭޓް
އެކްސްކަވޭޝަންގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައި. އަދި ބިން އެއްވަރުކުރުމާއި ގްރައުންޑް ބީމް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ކުރަން ފެށުމަށް ތައްޔާރުވެފައި. މީގެ އިތުރުން އައިސްޕްލާންޓް ޓެންޑަރ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ.ނީ.
ނިމުނު އިންސައްތަ: 20
0.00
10 ގދ. ރަތަފަންދޫ
170,535,179.00
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3322625