ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފް ފިޝަރީޒް ސެކްޓަރ ޕްރޮޖެކްޓް
:
އައިޑީ:
ISLES/4575
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ޓެންޑަރކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
އައިސްޕްލާންޓް ޤާއިމްކުރުން ހއ. ދިއްދޫ - 9 އިންސައްތަ ނިމިފައި. ބިން ލެވެލް ކޮށް ފައުންޑޭޝަން މަސައްކަތް ނިމިފައި. ޕްރޮކިއުމަންޓް މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. ދ. މީދޫ ސައިޓް މަސައްކަތް ފަށަން، މޮބަލައިޒް ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި. ޕްރޮކިއުމަންޓް މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. ލ. މާމެންދޫ ސައިޓް މަސައްކަތް ފަށަން، މޮބަލައިޒް ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި. ޕްރޮކިއުމަންޓް މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. ގދ. ރަތަފަންދޫ 2% މަސައްކަތް ނިމިފައި. ސައިޓް މަސައްކަތް ފަށަން، މޮބަލައިޒް ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި. ޕްރޮކިއުމަންޓް މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ.
: 1 ޖަނަވަރީ 2021
: 1 ޖަނަވަރީ 2021
: 22 ޖޫން 2022
:
:
ފަންޑިންގ:
- ލޯން އެހީ ( ސައުދީ ފަންޑް )
2023 ގެ ބަޖެޓް :
32,303,249.00 ރ
2024 ގެ ބަޖެޓް :
37,740,673.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 1 ފެބުރުވަރީ 2021
:
: 22 ޖޫން 2022
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 6 ޖޫން 2023

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ހއ. ދިއްދޫ
މިނިސްޓްރީ/މުއައްސަސާގެ އަޕްޑޭޓް
ބިން ލެވެލް ކޮށް ފައުންޑޭޝަން މަސައްކަތް ނިމިފައި. ޕްރޮކިއުމަންޓް މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ.
ނިމުނު އިންސައްތަ: 9
0.00
2 ކ. ކަނޑުއޮތްގިރި 0.00
3 އއ. ރަސްދޫ
މިނިސްޓްރީ/މުއައްސަސާގެ އަޕްޑޭޓް
ސައިޓް ކުލިއަރ ނުކުރެވިގެން. ސައިޓުގައި ހުރި ކޮންކުރީޓު ބުލޮކް ތަކަކާއި ގާގުޑި. -ކައުންސިލަށް ދަންނަވާފައި. ޕްރޮކިއުމަންޓް މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
ނިމުނު އިންސައްތަ:
0.00
4 މ. މުލައް 0.00
5 ލ. މާމެންދޫ 0.00
6 ގއ. ކޫއްޑޫ
މިނިސްޓްރީ/މުއައްސަސާގެ އަޕްޑޭޓް
ކޫއްޑޫ ހާބަރ އެކްސްޕެންޝަން އަށް 5 ފަރާތަކުން ބިޑް ހުށައަޅައިފައިވޭ.
ނިމުނު އިންސައްތަ:
0.00
7 ގދ. ތިނަދޫ 0.00
8 މާލެ ސިޓީ މާލެ 0.00
9 ދ. މީދޫ
މިނިސްޓްރީ/މުއައްސަސާގެ އަޕްޑޭޓް
ސައިޓް މަސައްކަތް ފަށަން، މޮބަލައިޒް ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި. ޕްރޮކިއުމަންޓް މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ.
ނިމުނު އިންސައްތަ:
0.00
10 ގދ. ރަތަފަންދޫ
މިނިސްޓްރީ/މުއައްސަސާގެ އަޕްޑޭޓް
2% މަސައްކަތް ނިމިފައި. ސައިޓް މަސައްކަތް ފަށަން، މޮބަލައިޒް ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި. ޕްރޮކިއުމަންޓް މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ.
ނިމުނު އިންސައްތަ: 2
170,535,179.00
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3322625