ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފް ފިޝަރީޒް ސެކްޓަރ ޕްރޮޖެކްޓް
:
އައިޑީ:
ISLES/4575
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ޓެންޑަރކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
2.8.2022 - ކޫއްޑޫ ހާބަރ އެކްސްޓެންޝަން އަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑްތަކުގެ ޓެކްނިކަލް އިވެލުއޭޝަން ނިމި ޓެންޑަރ ބޯޑް އިން އިވެލުއޭޝަން ރިޕޯޓް ތަައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދަނީއެވެ. - ކޯލްޑް ސްޓޯރޭޖް ގެ ބިޑް ޑޮކިއުމެންޓްސް ތައްޔާރުކޮށް މިހާރު ވަނީ ފިނޭންސަށް ފޮނުވާފަ. - އާރް.އެސް.ޑަބްލިޔު ގެ ޓެކްނިކަލް ރިކުއަރމަންޓްސް ނިމިފައި. ޕްރޭމްވާރކް އެގްރީމެންޓްގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދަނީ. 14.06.2022 - ކޫއްޑޫ ހާބަރ އެކްސްޕެންޝަން އަށް 5 ފަރާތަކުން ބިޑް ހުށައަޅައިފައިވޭ. - އައިސްޕްލާންޓްތަކަށް 4 ފަރާތަކުން ބިޑް ހުށައަޅައިފައިވޭ. - ކޯލްޑް ސްޓޯރޭޖް ގެ މަސައްކަތަށް ކޮންސަލްޓެންޓެއްނެގުމަށް ބޭނުންވާ ޓީ.އޯ.އާރު ތައްޔާރުކޮށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސަށް ފޮނުވުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުންދަނީ. ބިޑް ޑޮކިއުމެންޓްސް ތައްޔާރުކޮށް ފިނޭންސަށްފޮނުވުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުންދަނީ. ކަނޑުއޮތްގިރި ހާބަރ އެކްސްޕެންޝަންގެ މަސައްކަތް 18 މެއި 2022 ގައި އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ އާއި ހަވާލުކޮށްފައި 7.6.2022 - 21 އެޕްރީލް 2022 ގައި ވަނީ އައިސް ޕްލާންޓްތަށް އިއުލާނު ކޮށްފައި. ބިޑް ހުށައެޅުމުގެ މުއްދަތު 8 ޖޫން 2022އަށް އިތުރު ކޮށްފައި. 21 އެޕްރީލް 2022 ގައި ކޫއްޑޫ ހާބަރ އެކްސްޓެންޝަން މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ވަނީ އިއުލާންކޮށްފައި. ބިޑް ހުށައެޅުމުގެ މުއްދަތު 12 ޖޫން 2022އަށް އިތުރު ކޮށްފައި 5.4.2022 - އައިސްޕްލާންޓް ބިޑިންގ ޑޮކިއުމެންޓް ޓެންޑަރ ބޯޑަށް ފޮނުވައިފައި. 22.2.2022 - އައިސްޕްލާންޓްތަކުގެ ބިޑް ޑޮކިއުމެންޓަށް ސައުދީ ފަންޑުން ހުށައަޅާފައިވާ ކޮމެންޓްސް ރިވިއުކުރެވެމުންދަނީ. 18/01/2022 - އާރް.އެސް.ޑަބްލިއު އަދި އައިސްޕްލާންޓް އަލުން ޓެންޑަރ ކުރުމުގެ މަރުހަލާގައި. 10/01/2022 - 5 ރަށުގެ އައިސްޕްލާންޓް ގާއިމްކުރުމަށް ބިޑް ހުށައެޅުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި އެކަށީގެންވާ ތަރުހިޞެއް ލިބިފައި ނުވާތީ އަލުން ޓެންޑަރ ކުރުމުގެ މަރުހަލާގައި. 23-11-2021 1. އައިސްޕްލާންޓް ޤާއިމްކުރުން - ހއ.ދިއްދޫ، ށ.ކޮމަންޑޫ، އއ.ރަސްދޫ، ދ.މީދޫ އަދި ލ.މާމެންދޫ އައިސްޕްލާންޓްއިމްކުރުމަށް 8 ސެޕްޓެންބަރު 2021 ގައި ޓެންޑަރކޮށްފަގެ ޤާއި. ބީލަން ހުޅުވުން އޮންނާނީ 21 ސެޕްޓެންބަރު 2021. 28 އޮކްޓޯބަރ 2021 އަށް މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފައި. ބީލަން ހުޅުވުން 28 އޮކްޓޯބަރ 2021 ގައި ވަނީ ބޭއްވުނު ނަމަވެސް އެކަށީގެންވާ ފަރާތެއް ކުރިމަތިލާފައި ނުވާތީ އަލުން އިއްލާންކުރެވޭނެ. 2. ކަނޑުއޮތްގިރި، މ.މުލައް، ކޫއްޑޫ އަދި ގދ.ތިނަދޫ ގައި ކޯލްޑް ސްޓޯރޭޖް ފެސިލިޓީ ޤާއިމްކުރުން - އާ ކޯލްޑް ސްޓޯރޭޖް ފެސިލިޓީތައް ޤާއިމްކުރުމާއި މިހާރުހުރި ކޯލްޑް ސްޓޯރޭޖް ފެސިލިޓީތައް ބޮޑު ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ކޮންސަލްޓަންސީގެ ޚިދުމަތަށް 7 ސެޕްޓެންބަރު 2021ގައި އިއުލާންކޮށްފައި. މި މަސައްކަތަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 11 އޮކްޓޫބަރު 2021 ގެ ކުރިން "އެކްސްޕްރެޝަން އޮފް އިންޓަރެސްޓް" ފޮނުވުމަށް. އިވެލުއޭޝަން ޕްރޮސެސް ކުރިއަށްދަނީ 3. ކަނޑުއޮތްގިރި ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް - ޑިޒައިން އެންޑް ބިލްޑް އުޞޫލުން ކަނޑުއޮތްގިރީގެ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބިޑަށް ވަނީ ހުޅުވާލާފައި. ބިޑް ހުޅުވުން 18 އޮގަސްޓް 2021 ގައި ބާއްވާފައި. ބިޑު އިވެލުއޭޝަންގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ 4. ކޫއްޑޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް - ޑިޒައިން އެންޑް ބިލްޑް އުޞޫލުން ކަނޑުއޮތްގިރީގެ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބިޑަށް ވަނީ ހުޅުވާލާފައި. ބިޑް ހުޅުވުން 18 އޮގަސްޓް 2021 ގައި ބާއްވާފައި. ބިޑު އިވެލުއޭޝަންގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ 5. ފަންސާސް ދޯނީގައި އާރްއެސްޑަބްލިއު ސިސްޓަމް އިންސްޓޯލް ކުރުން - 50 ދޯނީ ގައި ރެފްރިޖެރޭޓެޑް ސީވޯޓަރ ސިސްޓަމް ސަޕްލައިކޮށް އިންސްޓޯލް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 8 ސެޕްޓެންބަރު 2021ގައި އިއުލާންކޮށްފައި. ބީލަން ހުޅުވުން 28 އޮކްޓޯބަރ 2021 ގައި ވަނީ ބޭއްވިފައި. އިވެލުއޭޝަން ކުރިއަށް ދަނީ
: 1 ޖަނަވަރީ 2021
: 1 ޖަނަވަރީ 2021
: 22 ޖޫން 2022
:
:
ފަންޑިންގ:
- ލޯން އެހީ ( ސައުދީ ފަންޑް )
2022 ގެ ބަޖެޓް :
41,355,688.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 1 ފެބުރުވަރީ 2021
:
: 22 ޖޫން 2022
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 29 ސެޕްޓެންބަރު 2022

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ހއ. ދިއްދޫ
މިނިސްޓްރީ/މުއައްސަސާގެ އަޕްޑޭޓް
އައިސްޕްލާންޓްތަކަށް 4 ފަރާތަކުން ބިޑް ހުށައަޅައިފައިވޭ.
ނިމުނު އިންސައްތަ:
0.00
2 ކ. ކަނޑުއޮތްގިރި 0.00
3 އއ. ރަސްދޫ
މިނިސްޓްރީ/މުއައްސަސާގެ އަޕްޑޭޓް
އައިސްޕްލާންޓްތަކަށް 4 ފަރާތަކުން ބިޑް ހުށައަޅައިފައިވޭ.
ނިމުނު އިންސައްތަ:
0.00
4 މ. މުލައް 0.00
5 ލ. މާމެންދޫ 0.00
6 ގއ. ކޫއްޑޫ
މިނިސްޓްރީ/މުއައްސަސާގެ އަޕްޑޭޓް
ކޫއްޑޫ ހާބަރ އެކްސްޕެންޝަން އަށް 5 ފަރާތަކުން ބިޑް ހުށައަޅައިފައިވޭ.
ނިމުނު އިންސައްތަ:
0.00
7 ގދ. ތިނަދޫ 0.00
8 މާލެ ސިޓީ މާލެ 0.00
9 ދ. މީދޫ
މިނިސްޓްރީ/މުއައްސަސާގެ އަޕްޑޭޓް
އައިސްޕްލާންޓްތަކަށް 4 ފަރާތަކުން ބިޑް ހުށައަޅައިފައިވޭ.
ނިމުނު އިންސައްތަ:
0.00
10 ގދ. ރަތަފަންދޫ
މިނިސްޓްރީ/މުއައްސަސާގެ އަޕްޑޭޓް
އައިސްޕްލާންޓްތަކަށް 4 ފަރާތަކުން ބިޑް ހުށައަޅައިފައިވޭ.
ނިމުނު އިންސައްތަ:
96,355,688.00
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3322625