އެކްސެލަރޭޓިންގ ރިނިއުއެބަލް އެނާރޖީ އިންޓަގްރޭޝަން އެންޑް ސަސްޓެއިނަބަލް އެނާރޖީ ޕްރޮޖެކްޓް
:
އައިޑީ:
ISLES/4576
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
- ސޯލާރ ޕީވީ ނިޒާމު ގާއިމުކުރުމުގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހި އަދި މަޝްރޫޢުގެ ރަށްތަކުގައި ބެޓަރީ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ބިޑަރުން ޕްރީކޮލިފައި ކުރުމަށް މިވަނީ ހުޅުވާލެވިފައި. - އައްޑޫ ސިިޓީގައި ފްލޯޓިންގ ޕީވީ ނިޒާމު ގާއިމުކުރުމަށް ސައިޓް އެސެސްމަންޓް ހެދުމަށް ސަންޓްރޭސް (ވާރލްޑް ބޭންކުގެ ކޮންސަލްޓަންޓް) އާއި އެކު މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ. - މަޝްރޫޢުގެ ކަރަންޓު ވިއުގަ އަޕްގްރޭޑް ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ޓްކްނިކަލް ރިކުއަރމަންޓްސް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ.
: 1 އޭޕްރިލް 2021
:
: 31 ޖަނަވަރީ 2026
:
:
2021 ގެ ބަޖެޓް :
63,405,300.00 ރ
2022 ގެ ބަޖެޓް :
111,159,970.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 1 މާރިޗު 2022
:
: 31 އޮގަސްޓް 2025
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 14 ސެޕްޓެންބަރު 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ފުވައްމުލައް ސިޓީ ފުވައްމުލައް
2 އައްޑޫ ސިޓީ މީދޫ
3 އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ
4 އައްޑޫ ސިޓީ މަރަދޫ
5 އައްޑޫ ސިޓީ ފޭދޫ
6 އައްޑޫ ސިޓީ ހުޅުދޫ
7 ބ. އޭދަފުށި
8 ޅ. ހިންނަވަރު
9 ޅ. ނައިފަރު
10 މާލެ ސިޓީ މާލެ
11 މާލެ ސިޓީ ހުޅުމާލެ
12 ހދ. ކުޅުދުއްފުށި
13 ދ. ކުޑަހުވަދޫ
14 ލ. އިސްދޫ
15 ލ. ދަނބިދޫ
16 ލ. މާބައިދޫ
17 ލ. ކަލައިދޫ
18 ލ. ގަން
19 ލ. މާވަށް
20 ލ. ފޮނަދޫ
21 ލ. މާމެންދޫ
22 ލ. ހިތަދޫ
23 ލ. ކުނަހަންދޫ
24 ގއ. ވިލިނގިލި
25 ށ. ފުނަދޫ
26 ގދ. ތިނަދޫ
369,303,444.00