އެސެލެރޭޓިންގ ރިނިއުއެބަލް އެނާރޖީ އިންޓަގްރޭޝަން އެންޑް ސަސްޓޭނަބަލް އެނާރޖީ ޕްރޮޖެކްޓް
:
އައިޑީ:
ISLES/4576
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ޓެންޑަރކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
- 2 މެގަވޮޓް ހަވަރގެ ބެޓަރީ ނިޒާމު ގާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް: ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ކުރިއަށްދަނީ. - ކަރަންޓު ވިއުގަ ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް: - ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ރިޕޯޓް ރިވިއުކޮށް ކްލިއަރެންސް ހޯދުމަށް ވޯލްޑް ބޭންކަށް ފޮނުވާފައި.
: 1 އޭޕްރިލް 2021
:
: 31 ޖަނަވަރީ 2026
:
:
2023 ގެ ބަޖެޓް :
218,908,770.00 ރ
2024 ގެ ބަޖެޓް :
125,720,873.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 1 މާރިޗު 2022
:
: 31 އޮގަސްޓް 2025
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 25 ޖަނަވަރީ 2023

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ފުވައްމުލައް ސިޓީ ފުވައްމުލައް
ފުވައްމުލަކު ސިޓީގައި 2މެގަވޮޓް ހަވަރ ގެ ބެޓަރީ ނިޒާމު ގާއިމު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް
ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ކުރިއަށްދަނީ.
ފުވައްމުލަކު ސިޓީގައި ކަރަންޓު ވިއުގަ ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް
- މަޝްރޫޢުގެ ރަށްތަކުގެ ކަރަންޓު ވިއުގައިގެ ފެންވަރު ތަރައްގީ ކުރުމުގެ ފިޔަވަހީގެ ބީލަން ކަރުދާސް ވަނީ މާރޗް 16 ވަނަ ދުވަހު ބީލަން ކުރެވިފައި. އެޕްރީލް 6 ގައި ޕްރީ-ބިޑް ބައްދަލުވުން ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ. ބިޑަރުން ހުށަހޅާފައިވާ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ތައްޔާރުކޮށް އެޕްރީލް 20 ވަނަ ދުވަހު މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސަށް ފޮނުވާފައި. ބިޑަރުންގެ ފަރާތުން ލިބިފައިވާ އިތުތު ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ތައްޔާރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ.
2 އައްޑޫ ސިޓީ މީދޫ
3 އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ
އައްޑޫ ސިޓީގެ ގުޅިފައިވާ ރަށްތަކުގައި 12 މެގަވޮޓް ހަވަރ ގެ ބެޓަރީ ނިޒާމު ގާއިމު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް
ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ކުރިއަށްދަނީ
އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ ގައި 8 މެގަވޮޓް ފްލޯޓިންގ ސޯލާރ ނިޒާމު ގާއިމު ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ
ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ހުޅުވާލުމުން އެއްވެސް ފަރާތަކުން ބީލަން ހުށަހަޅާފައި ނުވާތީވެ މި ބީލަން ވަނީ ބާތިލު ކުރެވިފައެވެ. އަދި އައު ބީލަމަކަށް ހުޅުވާލަން ނިންމައި ބީލަންފޮތާއި ޓެކްނިކަލް ރިކުއަރމަންޓް އަޕްޑޭޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ.
އައްޑޫ ސިޓީގެ ގުޅިފައިވާ ރަށްތަކުގައި ކަރަންޓު ވިއުގަ ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް
އިވެލުއޭޝަން ރިޕޯޓް ވޯލްޑް ބޭންކުގެ ނޯ އޮބްޖެކްޝަނަށް ފޮނުވާފައި.
4 އައްޑޫ ސިޓީ މަރަދޫ
އައްޑޫ ސިޓީ މަރަދޫގައި 1 މެގަވޮޓް ފްލޯޓިންގ ސޯލާރ ނިޒާމު ގާއިމު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް
- ޕްރީކޮލިފިކޭޝަން މަރުހަލާ ނިމި ނެޝަނަލް ޓެންޑަރ ބޯޑު އަދި ވާރލްޑެ ބޭންކުން ވަނީ އިވެލުއޭޝަން ރިޕޯރޓު ފާސްކޮށްފައި.މި ފިޔަވަހީގެ ބީލަން ކަރުދާހަށް ބޭނުންވާ ޓެކްނިކަލް ރިކުއަރމަންޓްސް އަދި މަޝްރޫޢުގެ އެއްބަސްވުންތައް ފައިނަލްކޮށް ޑްރާފްޓް ބީލަން ކަރުދާސް އެޕްރީލް 7 ވަނަ ދުވަހު ވަރލްޑް ބެންކަށް ވަނީ ފޮނުވާފައެވެ. 21 އެޕްރީލްގައި ވަރލްޑް ބެންކުން ލިބިފައިވާ ކޮމެންޓްތަކަށް އެޑްރެސް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ.
5 އައްޑޫ ސިޓީ ފޭދޫ
6 އައްޑޫ ސިޓީ ހުޅުދޫ
އައްޑޫ ސިޓީ ހުޅުމީދޫގައި 2މެގަވޮޓް ހަވަރ ގެ ބެޓަރީ ނިޒާމު ގާއިމު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް
އައްޑޫ ސިޓީ ހުޅުމީދޫގައި 1 މެގަވޮޓް ފްލޯޓިންގ ސޯލާރ ނިޒާމު ގާއިމު ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ
ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ހުޅުވާލުމުން އެއްވެސް ފަރާތަކުން ބީލަން ހުށަހަޅާފައި ނުވާތީވެ މި ބީލަން ވަނީ ބާތިލު ކުރެވިފައެވެ. އަދި އައު ބީލަމަކަށް ހުޅުވާލަން ނިންމައި ބީލަންފޮތާއި ޓެކްނިކަލް ރިކުއަރމަންޓް އަޕްޑޭޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ.
އައްޑޫ ސިޓީ ހުޅުމީދޫގެ ކަރަންޓު ވިއުގައިގެ ފެންވަރު ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް
އިވެލުއޭޝަން ރިޕޯޓް ވޯލްޑް ބޭންކުގެ ނޯ އޮބްޖެކްޝަނަށް ފޮނުވާފައި.
7 ބ. އޭދަފުށި
ބ. އޭދަފުށީގައި 1.5މެގަވޮޓް ހަވަރ ގެ ބެޓަރީ ނިޒާމު ގާއިމު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް
ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ކުރިއަށްދަނީ.
ބ. އޭދަފުށީގައި ކަރަންޓު ވިއުގަ ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް
އިވެލުއޭޝަން ރިޕޯޓް ވޯލްޑް ބޭންކުގެ ނޯ އޮބްޖެކްޝަނަށް ފޮނުވާފައި.
8 ޅ. ހިންނަވަރު
ޅ. ހިންނަވަރުގައި 1 މެގަވޮޓް ހަވަރ ގެ ބެޓަރީ ނިޒާމު ގާއިމު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް
ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ކުރިއަށްދަނީ.
ޅ. ހިންނަވަރުގައި ކަރަންޓު ވިއުގަ ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް
އިވެލުއޭޝަން ރިޕޯޓް ވޯލްޑް ބޭންކުގެ ނޯ އޮބްޖެކްޝަނަށް ފޮނުވާފައި.
9 ޅ. ނައިފަރު
ޅ. ނައިފަރުގައި 1.9 މެގަވޮޓް ހަވަރ ގެ ބެޓަރީ ނިޒާމު ގާއިމު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް
ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ކުރިއަށްދަނީ.
ޅ. ނައިފަރުގައި 2.3 މެގަވޮޓުގެ އިރުގެ އަލިން ހަކަތަ އުފައްދާ ނިޒާމު ގާއިމު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް
ބިޑަށް ހުޅުވާލެވިފައި. ބިޑު ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތަކީ 23 ފެބްރުއަރީ 2022 އަދި އިވެލުއޭޝަން ނިމި އެވޯޑް ކުރެވޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވެނީ 2023 ވަނަ އަހަރުގެ 2 ވަނަ ކުއާޓާގައި
10 މާލެ ސިޓީ މާލެ
11 މާލެ ސިޓީ ހުޅުމާލެ
12 ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ ކުޅުދުއްފުށި
ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގައި 2 މެގަވޮޓް ހަވަރ ގެ ބެޓަރީ ނިޒާމު ގާއިމު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް
ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ކުރިއަށްދަނީ.
ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގައި ކަރަންޓު ވިއުގަ ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް
- ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ރިޕޯޓް ރިވިއުކޮށް ކްލިއަރެންސް ހޯދުމަށް ވޯލްޑް ބޭންކަށް ފޮނުވާފައި.
13 ދ. ކުޑަހުވަދޫ
14 ލ. އިސްދޫ
ލ. ދަނބިދޫ، ލ. އިސްދޫ، ލ. ކަލައދޫގައި ޖުމްލަ 1.3 މެގަވޮޓް ހަވަރ ގެ ބެޓަރީ ނިޒާމު ގާއިމު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް
ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ކުރިއަށްދަނީ.
ލ. އިސްދޫގައި 0.7 މެގަވޮޓުގެ އިރުގެ އަލިން ހަކަތަ އުފައްދާ ނިޒާމު ގާއިމު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް
- މި ފިޔަވަހީގެ ބިޑިންގ ޑޮކިއުމަންޓް ތައްޔާރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ. - މި ފިޔަވަހީގެ ލައިސަންސް އެއްބަސްވުންތައް ވަނީ ކައުންސިލާއި އެޕްރީލް 13 ވަނަ ދުވަހު ކޮމެންޓް ހޯދުމަށް ހިއްސާ ކުރެވިފައި.
ލ. އިސްދޫގައި ކަރަންޓު ވިއުގަ ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް
- މަޝްރޫޢުގެ ރަށްތަކުގެ ކަރަންޓު ވިއުގައިގެ ފެންވަރު ތަރައްގީ ކުރުމުގެ ފިޔަވަހީގެ ބީލަން ކަރުދާސް ވަނީ މާރޗް 16 ވަނަ ދުވަހު ބީލަން ކުރެވިފައި. އެޕްރީލް 6 ގައި ޕްރީ-ބިޑް ބައްދަލުވުން ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ. ބިޑަރުން ހުށަހޅާފައިވާ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ތައްޔާރުކޮށް އެޕްރީލް 20 ވަނަ ދުވަހު މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސަށް ފޮނުވާފައި. ބިޑަރުންގެ ފަރާތުން ލިބިފައިވާ އިތުތު ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ތައްޔާރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ.
15 ލ. ދަނބިދޫ
ލ. ދަނބިދޫ، ލ. އިސްދޫ، ލ. ކަލައދޫގައި ޖުމްލަ 1.3 މެގަވޮޓް ހަވަރ ގެ ބެޓަރީ ނިޒާމު ގާއިމު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް
ބީލަން ކަރުދާސް ޕަބްލިޝް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ.
ލ. ދަނބިދޫގައި 0.2 މެގަވޮޓުގެ އިރުގެ އަލިން ހަކަތަ އުފައްދާ ނިޒާމު ގާއިމު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް
މި ފިޔަވަހީގެ ބިޑިންގ ޑޮކިއުމަންޓް ތައްޔާރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ. - މި ފިޔަވަހީގެ ލައިސަންސް އެއްބަސްވުންތައް ވަނީ ކައުންސިލާއި އެޕްރީލް 13 ވަނަ ދުވަހު ކޮމެންޓް ހޯދުމަށް ހިއްސާ ކުރެވިފައި.
ލ. ދަނބިދޫގައި ކަރަންޓު ވިއުގަ ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް
- މަޝްރޫޢުގެ ރަށްތަކުގެ ކަރަންޓު ވިއުގައިގެ ފެންވަރު ތަރައްގީ ކުރުމުގެ ފިޔަވަހީގެ ބީލަން ކަރުދާސް ވަނީ މާރޗް 16 ވަނަ ދުވަހު ބީލަން ކުރެވިފައި. އެޕްރީލް 6 ގައި ޕްރީ-ބިޑް ބައްދަލުވުން ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ. ބިޑަރުން ހުށަހޅާފައިވާ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ތައްޔާރުކޮށް އެޕްރީލް 20 ވަނަ ދުވަހު މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސަށް ފޮނުވާފައި. ބިޑަރުންގެ ފަރާތުން ލިބިފައިވާ އިތުތު ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ތައްޔާރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ.
16 ލ. މާބައިދޫ
ލ. މާބައިދޫގައި 0.4 މެގަވޮޓް ހަވަރ ގެ ބެޓަރީ ނިޒާމު ގާއިމު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް
ބީލަން ކަރުދާސް ޕަބްލިޝް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ.
ލ. މާބައިދޫގައި ކަރަންޓު ވިއުގަ ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް
- މަޝްރޫޢުގެ ރަށްތަކުގެ ކަރަންޓު ވިއުގައިގެ ފެންވަރު ތަރައްގީ ކުރުމުގެ ފިޔަވަހީގެ ބީލަން ކަރުދާސް ވަނީ މާރޗް 16 ވަނަ ދުވަހު ބީލަން ކުރެވިފައި. އެޕްރީލް 6 ގައި ޕްރީ-ބިޑް ބައްދަލުވުން ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ. ބިޑަރުން ހުށަހޅާފައިވާ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ތައްޔާރުކޮށް އެޕްރީލް 20 ވަނަ ދުވަހު މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސަށް ފޮނުވާފައި. ބިޑަރުންގެ ފަރާތުން ލިބިފައިވާ އިތުތު ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ތައްޔާރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ.
17 ލ. ކަލައިދޫ
ލ. ދަނބިދޫ، ލ. އިސްދޫ، ލ. ކަލައދޫގައި ޖުމްލަ 1.3 މެގަވޮޓް ހަވަރ ގެ ބެޓަރީ ނިޒާމު ގާއިމު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް
- ބީލަން ކަރުދާސް ޕަބްލިޝް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ.
ލ. ކަލައިދޫގައި 0.5 މެގަވޮޓުގެ އިރުގެ އަލިން ހަކަތަ އުފައްދާ ނިޒާމު ގާއިމު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް
- މި ފިޔަވަހީގެ ބިޑިންގ ޑޮކިއުމަންޓް ތައްޔާރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ. - މި ފިޔަވަހީގެ ލައިސަންސް އެއްބަސްވުންތައް ވަނީ ކައުންސިލާއި އެޕްރީލް 13 ވަނަ ދުވަހު ކޮމެންޓް ހޯދުމަށް ހިއްސާ ކުރެވިފައި.
ލ. ކަލައިދޫގައި ކަރަންޓު ވިއުގަ ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް
- މަޝްރޫޢުގެ ރަށްތަކުގެ ކަރަންޓު ވިއުގައިގެ ފެންވަރު ތަރައްގީ ކުރުމުގެ ފިޔަވަހީގެ ބީލަން ކަރުދާސް ވަނީ މާރޗް 16 ވަނަ ދުވަހު ބީލަން ކުރެވިފައި. އެޕްރީލް 6 ގައި ޕްރީ-ބިޑް ބައްދަލުވުން ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ. ބިޑަރުން ހުށަހޅާފައިވާ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ތައްޔާރުކޮށް އެޕްރީލް 20 ވަނަ ދުވަހު މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސަށް ފޮނުވާފައި. ބިޑަރުންގެ ފަރާތުން ލިބިފައިވާ އިތުތު ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ތައްޔާރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ.
18 ލ. ގަން
ލ. ގަމުގައި 6.6 މެގަވޮޓް ހަވަރ ގެ ބެޓަރީ ނިޒާމު ގާއިމު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް
ބީލަން ކަރުދާސް ޕަބްލިޝް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ.
ލ. ގަމުގައި 4 މެގަވޮޓުގެ އިރުގެ އަލިން ހަކަތަ އުފައްދާ ނިޒާމު ގާއިމު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް
- މި ފިޔަވަހީގެ ބިޑިންގ ޑޮކިއުމަންޓް ތައްޔާރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ. - މި ފިޔަވަހީގެ ލައިސަންސް އެއްބަސްވުންތައް ވަނީ ކައުންސިލާއި އެޕްރީލް 13 ވަނަ ދުވަހު ކޮމެންޓް ހޯދުމަށް ހިއްސާ ކުރެވިފައި.
19 ލ. މާވަށް
ލ. މާވަށުގައި 0.4 މެގަވޮޓް ހަވަރ ގެ ބެޓަރީ ނިޒާމު ގާއިމު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް
ބީލަން ކަރުދާސް ޕަބްލިޝް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ.
ލ. މާވަށުގައި 0.44 މެގަވޮޓުގެ އިރުގެ އަލިން ހަކަތަ އުފައްދާ ނިޒާމު ގާއިމު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް
- މި ފިޔަވަހީގެ ބިޑިންގ ޑޮކިއުމަންޓް ތައްޔާރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ. - މި ފިޔަވަހީގެ ލައިސަންސް އެއްބަސްވުންތައް ވަނީ ކައުންސިލާއި އެޕްރީލް 13 ވަނަ ދުވަހު ކޮމެންޓް ހޯދުމަށް ހިއްސާ ކުރެވިފައި.
20 ލ. ފޮނަދޫ
ލ. ފޮނަދޫގައި 2.5 މެގަވޮޓް ހަވަރ ގެ ބެޓަރީ ނިޒާމު ގާއިމު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް
ބީލަން ކަރުދާސް ޕަބްލިޝް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ.
ލ. ފޮނަދޫގައި 3 މެގަވޮޓުގެ އިރުގެ އަލިން ހަކަތަ އުފައްދާ ނިޒާމު ގާއިމު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް
- މި ފިޔަވަހީގެ ބިޑިންގ ޑޮކިއުމަންޓް ތައްޔާރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ. - މި ފިޔަވަހީގެ ލައިސަންސް އެއްބަސްވުންތައް ވަނީ ކައުންސިލާއި އެޕްރީލް 13 ވަނަ ދުވަހު ކޮމެންޓް ހޯދުމަށް ހިއްސާ ކުރެވިފައި.
ލ. ފޮނަދޫގައި ކަރަންޓު ވިއުގަ ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް
- މަޝްރޫޢުގެ ރަށްތަކުގެ ކަރަންޓު ވިއުގައިގެ ފެންވަރު ތަރައްގީ ކުރުމުގެ ފިޔަވަހީގެ ބީލަން ކަރުދާސް ވަނީ މާރޗް 16 ވަނަ ދުވަހު ބީލަން ކުރެވިފައި. އެޕްރީލް 6 ގައި ޕްރީ-ބިޑް ބައްދަލުވުން ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ. ބިޑަރުން ހުށަހޅާފައިވާ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ތައްޔާރުކޮށް އެޕްރީލް 20 ވަނަ ދުވަހު މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސަށް ފޮނުވާފައި. ބިޑަރުންގެ ފަރާތުން ލިބިފައިވާ އިތުތު ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ތައްޔާރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ.
21 ލ. މާމެންދޫ
ލ. މާމެންދޫގައި 0.5 މެގަވޮޓް ހަވަރ ގެ ބެޓަރީ ނިޒާމު ގާއިމު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް
ބީލަން ކަރުދާސް ޕަބްލިޝް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ.
ލ. މާމެންދޫގައި 0.6 މެގަވޮޓުގެ އިރުގެ އަލިން ހަކަތަ އުފައްދާ ނިޒާމު ގާއިމު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް
- މި ފިޔަވަހީގެ ބިޑިންގ ޑޮކިއުމަންޓް ތައްޔާރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ. - މި ފިޔަވަހީގެ ލައިސަންސް އެއްބަސްވުންތައް ވަނީ ކައުންސިލާއި އެޕްރީލް 13 ވަނަ ދުވަހު ކޮމެންޓް ހޯދުމަށް ހިއްސާ ކުރެވިފައި.
22 ލ. ހިތަދޫ
ލ. ހިތަދޫގައި 0.2 މެގަވޮޓް ހަވަރ ގެ ބެޓަރީ ނިޒާމު ގާއިމު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް
ބީލަން ކަރުދާސް ޕަބްލިޝް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ.
ލ. ހިތަދޫގައި 0.2 މެގަވޮޓުގެ އިރުގެ އަލިން ހަކަތަ އުފައްދާ ނިޒާމު ގާއިމު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް
- މި ފިޔަވަހީގެ ބިޑިންގ ޑޮކިއުމަންޓް ތައްޔާރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ. - މި ފިޔަވަހީގެ ލައިސަންސް އެއްބަސްވުންތައް ވަނީ ކައުންސިލާއި އެޕްރީލް 13 ވަނަ ދުވަހު ކޮމެންޓް ހޯދުމަށް ހިއްސާ ކުރެވިފައި.
ލ. ހިތަދޫގައި ކަރަންޓު ވިއުގަ ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް
- މަޝްރޫޢުގެ ރަށްތަކުގެ ކަރަންޓު ވިއުގައިގެ ފެންވަރު ތަރައްގީ ކުރުމުގެ ފިޔަވަހީގެ ބީލަން ކަރުދާސް ވަނީ މާރޗް 16 ވަނަ ދުވަހު ބީލަން ކުރެވިފައި. އެޕްރީލް 6 ގައި ޕްރީ-ބިޑް ބައްދަލުވުން ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ. ބިޑަރުން ހުށަހޅާފައިވާ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ތައްޔާރުކޮށް އެޕްރީލް 20 ވަނަ ދުވަހު މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސަށް ފޮނުވާފައި. ބިޑަރުންގެ ފަރާތުން ލިބިފައިވާ އިތުތު ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ތައްޔާރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ.
23 ލ. ކުނަހަންދޫ
ލ. ކުނަހަންދޫގައި 0.3 މެގަވޮޓް ހަވަރ ގެ ބެޓަރީ ނިޒާމު ގާއިމު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް
- ބީލަން ކަރުދާސް ޕަބްލިޝް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ.
ލ. ކުނަހަންދޫގައި 0.35 މެގަވޮޓުގެ އިރުގެ އަލިން ހަކަތަ އުފައްދާ ނިޒާމު ގާއިމު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް
- މި ފިޔަވަހީގެ ބިޑިންގ ޑޮކިއުމަންޓް ތައްޔާރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ. - މި ފިޔަވަހީގެ ލައިސަންސް އެއްބަސްވުންތައް ވަނީ ކައުންސިލާއި އެޕްރީލް 13 ވަނަ ދުވަހު ކޮމެންޓް ހޯދުމަށް ހިއްސާ ކުރެވިފައި.
ލ. ކުނަހަންދޫގައި ކަރަންޓު ވިއުގަ ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް
- މަޝްރޫޢުގެ ރަށްތަކުގެ ކަރަންޓު ވިއުގައިގެ ފެންވަރު ތަރައްގީ ކުރުމުގެ ފިޔަވަހީގެ ބީލަން ކަރުދާސް ވަނީ މާރޗް 16 ވަނަ ދުވަހު ބީލަން ކުރެވިފައި. އެޕްރީލް 6 ގައި ޕްރީ-ބިޑް ބައްދަލުވުން ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ. ބިޑަރުން ހުށަހޅާފައިވާ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ތައްޔާރުކޮށް އެޕްރީލް 20 ވަނަ ދުވަހު މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސަށް ފޮނުވާފައި. ބިޑަރުންގެ ފަރާތުން ލިބިފައިވާ އިތުތު ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ތައްޔާރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ.
24 ގއ. ވިލިނގިލި
ގއ. ވިލިނގިލީގައި 1.6 މެގަވޮޓް ހަވަރ ގެ ބެޓަރީ ނިޒާމު ގާއިމު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް
ބީލަން ކަރުދާސް ޕަބްލިޝް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ.
ގއ. ވިލިނގިލީގައި 1.65 މެގަވޮޓުގެ އިރުގެ އަލިން ހަކަތަ އުފައްދާ ނިޒާމު ގާއިމު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް
- މި ފިޔަވަހީގެ ބިޑިންގ ޑޮކިއުމަންޓް ތައްޔާރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ. - މި ފިޔަވަހީގެ ލައިސަންސް އެއްބަސްވުންތައް ވަނީ ކައުންސިލާއި އެޕްރީލް 13 ވަނަ ދުވަހު ކޮމެންޓް ހޯދުމަށް ހިއްސާ ކުރެވިފައި.
25 ށ. ފުނަދޫ
ށ. ފުނަދޫގައި 1.25 މެގަވޮޓުގެ އިރުގެ އަލިން ހަކަތަ އުފައްދާ ނިޒާމު ގާއިމު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް
- މި ފިޔަވަހީގެ ބިޑިންގ ޑޮކިއުމަންޓް ތައްޔާރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ. - މި ފިޔަވަހީގެ ޕަވަރޕަރޗޭސިންގ އެގްރިމެންޓް ވަނީ ކައުންސިލާއި އެޕްރީލް 13 ވަނަ ދުވަހު ކޮމެންޓް ހޯދުމަށް ހިއްސާ ކުރެވިފައި.
ށ. ފުނަދޫގައި 1.1 މެގަވޮޓް ހަވަރ ގެ ބެޓަރީ ނިޒާމު ގާއިމު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް
- ބީލަން ކަރުދާސް ޕަބްލިޝް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ.
ށ. ފުނަދޫގައި ކަރަންޓު ވިއުގަ ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް
މަޝްރޫޢުގެ ރަށްތަކުގެ ކަރަންޓު ވިއުގައިގެ ފެންވަރު ތަރައްގީ ކުރުމުގެ ފިޔަވަހީގެ ބީލަން ކަރުދާސް ވަނީ މާރޗް 16 ވަނަ ދުވަހު ބީލަން ކުރެވިފައި. އެޕްރީލް 6 ގައި ޕްރީ-ބިޑް ބައްދަލުވުން ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ. ބިޑަރުން ހުށަހޅާފައިވާ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ތައްޔާރުކޮށް އެޕްރީލް 20 ވަނަ ދުވަހު މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސަށް ފޮނުވާފައި. ބިޑަރުންގެ ފަރާތުން ލިބިފައިވާ އިތުތު ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ތައްޔާރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ.
26 ގދ. ތިނަދޫ
ގދ. ތިނަދޫގައި 2.5 މެގަވޮޓް ހަވަރ ގެ ބެޓަރީ ނިޒާމު ގާއިމު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް
ގދ. ތިނަދޫގައި ކަރަންޓު ވިއުގަ ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް
- މަޝްރޫޢުގެ ރަށްތަކުގެ ކަރަންޓު ވިއުގައިގެ ފެންވަރު ތަރައްގީ ކުރުމުގެ ފިޔަވަހީގެ ބީލަން ކަރުދާސް ވަނީ މާރޗް 16 ވަނަ ދުވަހު ބީލަން ކުރެވިފައި. އެޕްރީލް 6 ގައި ޕްރީ-ބިޑް ބައްދަލުވުން ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ. ބިޑަރުން ހުށަހޅާފައިވާ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ތައްޔާރުކޮށް އެޕްރީލް 20 ވަނަ ދުވަހު މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސަށް ފޮނުވާފައި. ބިޑަރުންގެ ފަރާތުން ލިބިފައިވާ އިތުތު ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ތައްޔާރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ.
541,339,400.00
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3302200
[email protected]