ހޫނު މޫސުމުގައި ފެނަށްޖެހޭ މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމަށް ކުރިއަށް ގެންދެވޭ މަޝްރޫއު
:
އައިޑީ:
ISLES/0458
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ނިމިފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
އަމަލީ މަސައްކަތް ނިމިފައި
: 21 ޑިސެންބަރު 2017
: 21 ޑިސެންބަރު 2017
: 31 ޑިސެންބަރު 2019
: 31 ޑިސެންބަރު 2019
: 31 ޑިސެންބަރު 2019
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް
2022 ގެ ބަޖެޓް :
0.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
: 21 ޑިސެންބަރު 2017
:
: 11 ޑިސެންބަރު 2018
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 12 ޖަނަވަރީ 2022

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ށ. ކަނޑިތީމު 0.00
2 ށ. ގޮއިދޫ 0.00
3 ގއ. ދެއްވަދޫ 0.00
4 ގއ. ގެމަނަފުށި 0.00
5 ނ. ކެނދިކުޅުދޫ 0.00
6 ނ. ކުޑަފަރި 0.00
7 ނ. މިލަދޫ 0.00
8 ނ. ފޮއްދޫ 0.00
9 ހއ. ބާރަށް 0.00
10 ރ. އިންނަމާދޫ 0.00
11 ބ. ފުޅަދޫ 0.00
12 ބ. ގޮއިދޫ 0.00
13 އދ. އޮމަދޫ 0.00
14 ފ. ދަރަނބޫދޫ 0.00
15 ނ. މާޅެންދޫ 0.00
0.00