ހޫނު މޫސުމުގައި ފެނަށްޖެހޭ މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމަށް ކުރިއަށް ގެންދެވޭ މަޝްރޫއު
:
އައިޑީ:
ISLES/0458
: 21 ޑިސެންބަރު 2017
: 21 ޑިސެންބަރު 2017
: 31 ޑިސެންބަރު 2019
: 31 ޑިސެންބަރު 2019
: 31 ޑިސެންބަރު 2019
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް
2023 ގެ ބަޖެޓް :
0.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
: 21 ޑިސެންބަރު 2017
:
: 11 ޑިސެންބަރު 2018
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 15 ފެބުރުވަރީ 2022

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ށ. ކަނޑިތީމު
2 ށ. ގޮއިދޫ
3 ގއ. ދެއްވަދޫ
މިނިސްޓްރީ/މުއައްސަސާގެ އަޕްޑޭޓް
ޢަމަލީ މަސައްކަތް ނިމިފައި.
ނިމުނު އިންސައްތަ: 100
4 ގއ. ގެމަނަފުށި
5 ނ. ކެނދިކުޅުދޫ
6 ނ. ކުޑަފަރި
7 ނ. މިލަދޫ
8 ނ. ފޮއްދޫ
9 ހއ. ބާރަށް
10 ރ. އިންނަމާދޫ
11 ބ. ފުޅަދޫ
މިނިސްޓްރީ/މުއައްސަސާގެ އަޕްޑޭޓް
ޢަމަލީ މަސައްކަތް ނިމި ކައުންސިލާ ހަވާލުކޮށްފައި.
ނިމުނު އިންސައްތަ: 100
12 ބ. ގޮއިދޫ
މިނިސްޓްރީ/މުއައްސަސާގެ އަޕްޑޭޓް
ޢަމަލީ މަސައްކަތް ނިމި ކައުންސިލާ ހަވާލުކޮށްފައި.
ނިމުނު އިންސައްތަ: 100
13 އދ. އޮމަދޫ
މިނިސްޓްރީ/މުއައްސަސާގެ އަޕްޑޭޓް
އަމަލީ މަސައްކަތް ނިމި ކައުންސިލާއި ހަވާލުކުރެވިފައި
ނިމުނު އިންސައްތަ: 100
14 ފ. ދަރަނބޫދޫ
15 ނ. މާޅެންދޫ
0.00
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3302200
[email protected]