މައިކްރޯ ގްރިޑް ޑީސެލިނޭޝަން ޕްލާންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
:
މިއީ ޗައިނާ ސަރުކާރުގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން އިޔާދަކުރެނެވި ހަކަތަ ބޭނުންކޮށްގެން މަސައްކަތްކުރާ ގޮތަށް ރާއްޖޭގެ 5 ރަށެއްގައި ޤާއިމުކުރެވޭ އުފައްދާ ޕްލާނެޓް ތަކެކެވެ. މި މަޝްރޫޢުގައި ހިމެނޭ 5 ރަށަކީ ކ. ކާށިދޫ، ޅ. އޮޅުވެލިފުށި، ހއ. ކެލާ، ރ. އަލިފުށި، އަދި ގއ. ދާންދޫ އެވެ. މަޝްރޫޢު ގެ އީ.އައި.އޭ، ސައިޓް ތައްޔާރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަދި ބޯހޯލް އެޅުމުގެ މަސައްކަތަށް ޚަރަދު ކުރަނީ ދިވެހި ސަރުކާރުންނެވެ.
އައިޑީ:
ISLES/4582
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ކޮންޓެރެކްޓަރާއި އެކު 07 ސެޕްޓެމްބަރ 2020 ގައި އެގްރީމެންޓްގައި ސޮއި ކުރެވިފައި. މަޝްރޫޢުގެ އީ.އައި.އޭ ނިމިފައި. ޕްލާންޓް ބަހައްޓާ ސަރަހައްދުގެ ރުއްގަހަށް ބަދަލުދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. ބޯރހޯލް އެޅުމާއި ސައިޓް ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް އިޢުލާނު ކުރަން ތައްޔާރުވަނީ.
:
:
:
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2021 ގެ ބަޖެޓް :
4,975,451.00 ރ
2022 ގެ ބަޖެޓް :
4,477,906.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
:
:
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 18 އޮގަސްޓް 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ކ. ކާށިދޫ 9,950,902.00
2 ޅ. އޮޅުވެލިފުށި
3 ހއ. ކެލާ
4 ރ. އަލިފުށި
5 ގއ. ދާންދޫ
9,950,902.00