މައިކްރޯ ގްރިޑް ޑީސެލިނޭޝަން ޕްލާންޓް
:
މިއީ ޗައިނާ ސަރުކާރުގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން އިޔާދަކުރެނެވި ހަކަތަ ބޭނުންކޮށްގެން މަސައްކަތްކުރާ ގޮތަށް ރާއްޖޭގެ 5 ރަށެއްގައި ޤާއިމުކުރެވޭ އުފައްދާ ޕްލާނެޓް ތަކެކެވެ. މި މަޝްރޫޢުގައި ހިމެނޭ 5 ރަށަކީ ކ. ކާށިދޫ، ޅ. އޮޅުވެލިފުށި، ހއ. ކެލާ، ރ. އަލިފުށި، އަދި ގއ. ދާންދޫ އެވެ. މަޝްރޫޢު ގެ އީ.އައި.އޭ، ސައިޓް ތައްޔާރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަދި ބޯހޯލް އެޅުމުގެ މަސައްކަތަށް ޚަރަދު ކުރަނީ ދިވެހި ސަރުކާރުންނެވެ.
އައިޑީ:
ISLES/4582
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ކޮންޓްރެކްޓްކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ކޮންޓެރެކްޓަރާއި އެކު 07 ސެޕްޓެމްބަރ 2020 ގައި އެގްރީމެންޓްގައި ސޮއި ކުރެވިފައި. މަޝްރޫޢުގެ އީ.އައި.އޭ ނިމިފައި. ޕްލާންޓް ބަހައްޓާ ސަރަހައްދުގެ ރުއްގަހަށް ބަދަލުދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. ބޯރހޯލް އެޅުމާއި ސައިޓް ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް އިޢުލާނު ކުރަން ތައްޔާރުވަނީ.
: 30 ޑިސެންބަރު 2021
: 30 މޭ 2020
: 30 ޖުލައި 2022
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2022 ގެ ބަޖެޓް :
2,788,104.00 ރ
2023 ގެ ބަޖެޓް :
1,517,139.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
: 30 ޑިސެންބަރު 2021
: 1 އޮގަސްޓް 2022
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 23 ނޮވެންބަރު 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ކ. ކާށިދޫ 4,975,451.00
2 ޅ. އޮޅުވެލިފުށި 0.00
3 ހއ. ކެލާ 0.00
4 ރ. އަލިފުށި 0.00
5 ގއ. ދާންދޫ 0.00
9,528,481.00
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3320202
[email protected]