އައްޑޫ ހައި ސްކޫލް 12 ކްލާސްރޫމް އިމާރާތް
:
އައިޑީ:
ISLES/4588
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ކޮންޓްރެކްޓްކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
13 ޖުލައި 2021 ގައި އަލާފް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޢާ ޢެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރެވިފައި
: 27 މޭ 2021
:
: 30 އޭޕްރިލް 2022
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2021 ގެ ބަޖެޓް :
3,600,000.00 ރ
2022 ގެ ބަޖެޓް :
7,800,000.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 27 މޭ 2021
:
: 30 އޭޕްރިލް 2022
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 14 ސެޕްޓެންބަރު 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ 12,000,000.00
12,000,000.00