ގދ.ގައްދޫގައި ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު އެޅުން
:
އައިޑީ:
ISLES/4599
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
އެވޯޑްކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
އެގްރީމެންޓް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
: 19 ސެޕްޓެންބަރު 2021
:
: 30 ނޮވެންބަރު 2021
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2021 ގެ ބަޖެޓް :
3,500,000.00 ރ
2022 ގެ ބަޖެޓް :
3,000,000.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 1 އޮކްޓޫބަރު 2021
:
: 30 ނޮވެންބަރު 2021
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 14 ސެޕްޓެންބަރު 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ގދ. ގައްދޫ 6,500,000.00
6,500,000.00