ގދ.ގައްދޫގައި ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު އެޅުން
:
އައިޑީ:
ISLES/4599
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ގދ.ގައްދޫގައި ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު އެޅުމުގެ މަސައްކަތުގެ ސަބްބޭސްގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ، ޓާރފް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ކޮންޓްރެކްޓަރ އާ ހަވާލުކޮށްފައި ވަށާފާރު ފެންސްޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކައުންސިލުން ކޮންޓްރެކްޓްކޮށް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ހުއްދަދެވިފައި
: 17 އޮކްޓޫބަރު 2021
: 27 އޮކްޓޫބަރު 2021
: 3 ޖުލައި 2022
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2022 ގެ ބަޖެޓް :
822,491.00 ރ
2023 ގެ ބަޖެޓް :
59,291.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 18 ނޮވެންބަރު 2021
: 27 އޮކްޓޫބަރު 2021
: 3 ޖުލައި 2022
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 5 ޖުލައި 2022

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ގދ. ގައްދޫ 4,381,782.00
4,381,782.00
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3347300
[email protected]