ގދ.ހޯނޑެއްދޫ ސްކޫލް 2 ކްލާސްރޫމް، ލެބް އަދި އައިސީޓީ އިމާރާތް
:
އައިޑީ:
ISLES/4601
: 10 މޭ 2022
: 25 މޭ 2022
: 25 މޭ 2023
:
: 25 މޭ 2023
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2023 ގެ ބަޖެޓް :
1,760,280.00 ރ
2024 ގެ ބަޖެޓް :
1,584,252.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 10 މޭ 2022
: 25 މޭ 2022
: 25 މޭ 2023
: 25 މޭ 2023
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 8 އޮގަސްޓް 2023

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ގދ. ހޯނޑެއްދޫ 1,750,000.00
5,094,532.00
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން) އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން) އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3323262