ގދ.ހޯނޑެއްދޫ ސްކޫލް 2 ކްލާސްރޫމް، ލެބް އަދި އައިސީޓީ އިމާރާތް
:
އައިޑީ:
ISLES/4601
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
މަސައްކަތް މަޑުޖެހިފައި / ފަސްކުރެވިފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
10 މެއި 2022 ގައި ކޮންޓްރެކްޓްކޮށްފައި. - ތަކެތި ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން މަސައްކަތް މަޑުޖެހިފައި. މަޝްރޫޢުގެ 19% ޕްރޮގްރެސްވެފައި. މޭ 2023 އަށް މަސައްކަތް ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައި. - ކޮންޓްރެކްޓަރ: ޕަވަރޭ އިންވެސްޓްމެންޓް ޕލޓ ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 6,663,706.92 ރުފިޔާ
: 10 މޭ 2022
: 25 މޭ 2022
: 25 މޭ 2023
:
: 25 މޭ 2023
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2023 ގެ ބަޖެޓް :
1,760,280.00 ރ
2024 ގެ ބަޖެޓް :
1,584,252.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 10 މޭ 2022
: 25 މޭ 2022
: 25 މޭ 2023
: 25 މޭ 2023
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 26 ޖަނަވަރީ 2023

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ގދ. ހޯނޑެއްދޫ 1,750,000.00
5,094,532.00
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން) އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން) އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3323262