ގއ.ދާންދޫ ވޮލީ ކޯޓު ތަރައްގީކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/4604
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ކޮންޓްރެކްޓްކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ގއ.ދާންދޫ ވޮލީ ކޯޓު ތަރައްގީކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ބައުންޑަރީ ވޯލްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
: 4 ނޮވެންބަރު 2021
: 4 ނޮވެންބަރު 2021
: 3 ޖުލައި 2022
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2022 ގެ ބަޖެޓް :
195,000.00 ރ
2023 ގެ ބަޖެޓް :
212,952.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 25 ނޮވެންބަރު 2021
: 25 ނޮވެންބަރު 2021
: 30 މޭ 2022
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 17 މޭ 2022

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ގއ. ދާންދޫ 1,101,075.00
1,101,075.00
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3347300
[email protected]