ގއ.ކޮލަމާފުށި ވޮލީ ކޯޓު ތަރައްޤީކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/4608
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ނިމިފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
- ގއ.ކޮލަމާފުށި ވޮލީ ކޯޓުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް 02 އޮކްޓޯބަރު 2022 ގައި ނިމިފައި. - ކޯޓު ބޭނުންކުރަމުންދޭ
: 4 ނޮވެންބަރު 2021
: 4 ނޮވެންބަރު 2021
: 3 ޖުލައި 2022
:
: 4 އޮގަސްޓް 2022
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2023 ގެ ބަޖެޓް :
83,070.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 18 ނޮވެންބަރު 2021
: 18 ނޮވެންބަރު 2021
: 31 ޖުލައި 2022
: 4 އޮގަސްޓް 2022
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 26 ޖަނަވަރީ 2023

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ގއ. ކޮލަމާފުށި 695,000.00
778,070.00
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3347300
[email protected]