ގއ.ކޮލަމާފުށި މިސްކިތް މަރާމާތުކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/4609
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ޖުލައި މަހުގެ ފުރަތަމަ ހަފްތާގައި ބަޔަކާއި ޙަވާލުކޮށް މަސައްކަތްތަށް ފެށޭނެކަމަށް
: 10 ޖުލައި 2021
:
:
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2021 ގެ ބަޖެޓް :
400,000.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
:
:
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 4 ޖުލައި 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ގއ. ކޮލަމާފުށި 400,000.00
400,000.00