ލ.ގަން ޓާޝިއަރީ އައު ހޮސްޕިޓަލް ތަރައްގީކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/4614
: 13 އޭޕްރިލް 2022
: 1 ޖަނަވަރީ 2022
: 16 މޭ 2024
:
:
ފަންޑިންގ:
- ލޯން އެހީ ( ޑޮއިޗަ ބޭންކް )
- ލޯން އެހީ ( ސައުދީ ފަންޑް )
2023 ގެ ބަޖެޓް :
27,032,792.00 ރ
2024 ގެ ބަޖެޓް :
51,091,419.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 13 އޭޕްރިލް 2022
: 1 ޖަނަވަރީ 2022
: 16 މޭ 2024
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 26 ޖަނަވަރީ 2023

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ލ. ގަން 48,197,802.00
163,972,562.00
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ ގަން ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ ގަން ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
6800026
[email protected]