ލ.އަތޮޅުގައި ޓުއަރިޒަމް ޓްރެއިނިންގ ފެސިލިޓީއެއް ގާއިމުކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/4615
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ޕްލޭންކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
މިކަމަށް ބޭނުންވާ ޕަބްލިކް-ޕްރައިވެޓް ޕާޓްނަރޝިޕް ޕްރޮޕޯސަލް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދަނީ. މިޕްރޮޕޯސަލް ޔުނިވަރސިޓީއިން ކުރިއަށް އޮތް 1 މަސްތެރޭ އެއްކޮށް ނިންމޭނެއެވެ. މިކަމަށް ބޭނުންވާ ބިން ލ. ގަން ކައުންސިލުން މިހާރުވަނީ ކަނޑައަޅުއްވާ ވަގުތީ ރަޖިސްޓަރީއެއް ޔުނިވަރސިޓީއަށް ދެއްވާފައެވެ. ރަޖިސްޓަރީ މުޅިން ލިބޭނީ އެސަރަހައްދުގެ ރުއްގަހަށް ބަދަލު ދެވިގެންނެވެ. މިވަގުތު ރުއްގަސް ގުނުމުގެ މަސައްކަތް ނިމި ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ގެ އަދަދު ވަނީ ޔުނިވަރސިޓީއަށް އަންގާފައެވެ. އަދި ފައިސާ ދެއްކުމަށް ބޭނުންވާ އެލޮކޭޝަން ހެދުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ. ރުއްގަހަށް ބަދަލުދީ ނިމޭނޭކަމަށް ބެލެވެނީ އަދި 2 ހަފްތާގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައެވެ. ޕްރޮޕޯސަލް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދެއެވެ. މިޕްރޮޕޯސަލް އިޢުލާނު ކުރެވޭނޭ ކަމަށް ބެލެވެނީ ބިމުގެ ރަޖިސްޓަރީ ލިބޭ ދުވަހުން ފެށިގެން 1 މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައެވެ.
: 15 އޮގަސްޓް 2021
:
:
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2021 ގެ ބަޖެޓް :
13,500,000.00 ރ
2022 ގެ ބަޖެޓް :
40,000,000.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
:
:
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 21 ސެޕްޓެންބަރު 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ލ. ގަން 83,500,000.00
83,500,000.00