ތ.މަޑިފުށި ބޮޑު ދަނޑު ތަރައްގީކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/4623
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ފުޓުބޯޅަދަނޑުގެ ސަބްބޭސްގެ އެކްކެވޭޝަން މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
: 22 ޖޫން 2021
: 8 އޭޕްރިލް 2021
: 30 ސެޕްޓެންބަރު 2021
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2021 ގެ ބަޖެޓް :
1,000,000.00 ރ
2022 ގެ ބަޖެޓް :
350,000.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
: 10 ޖޫން 2021
: 30 ސެޕްޓެންބަރު 2021
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 31 އޮގަސްޓް 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ތ. މަޑިފުށި 1,350,000.00
1,350,000.00