ދ.ބަނޑިދޫ އިޖުތިމާއީ މަރުކަޒު ގާއިމުކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/4627
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ކޮންޓްރެކްޓްކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
މި މަސައްކަތް ކޮންޓްރެކްޓް ކުރެވިފައި
: 17 ސެޕްޓެންބަރު 2022
:
: 17 ފެބުރުވަރީ 2023
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2023 ގެ ބަޖެޓް :
756,000.00 ރ
2024 ގެ ބަޖެޓް :
680,400.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 17 ސެޕްޓެންބަރު 2022
:
: 17 ފެބުރުވަރީ 2023
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 22 ނޮވެންބަރު 2022

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ދ. ބަނޑިދޫ 2,675,000.00
4,213,460.00
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3347300
[email protected]