ކ.ދިއްފުށި ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްޤީކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/4654
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
:
: 15 ޖުލައި 2021
: 30 ޖޫން 2021
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2021 ގެ ބަޖެޓް :
500,000.00 ރ
2022 ގެ ބަޖެޓް :
5,500,000.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
: 15 ޖުލައި 2021
: 30 ސެޕްޓެންބަރު 2021
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 7 ސެޕްޓެންބަރު 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ކ. ދިއްފުށި 7,000,000.00
7,000,000.00