ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލް އޮފްތަލްމިކް އަދި ޖެނެރަލް އޮޕަރޭޝަން ތިއޭޓަރ ޕްރޮޖެކްޓް
:
އައިޑީ:
ISLES/4658
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ޕްލޭންކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
އޮފްތަލް އަދި ޖެނެރަލް އޮޕަރޭޝަން ތިއޭޓަރ ޕްރޮޖެކްޓް ގެ މަސައްކަތް އޯ.ޓީ ކޮންޕްލެކްސް އެއްގެ ގޮތުގައި ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލިގެ 6 ބުރި އިމާރާތުގެ (ކޮވެލި ބިލްޑިންގ) ގެ 5 ވަނަ ފަންގިފިލާގައި ހެދުމުގެ މަސައްކަތް.
: 17 ޖޫން 2021
: 17 ޖޫން 2021
: 6 އޮގަސްޓް 2021
:
:
ތަންފީޒީ އިދާރާ:
ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލް
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2022 ގެ ބަޖެޓް :
1,115,242.00 ރ
2023 ގެ ބަޖެޓް :
1,185,819.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
: 17 ޖޫން 2021
: 6 އޮގަސްޓް 2021
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 28 ޖުލައި 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 މާލެ ސިޓީ ހުޅުމާލެ 9,550,071.00
9,550,071.00
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލް އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލް އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3350037
[email protected]