ނެޝަނަލް ޓޭބަލް ޓެނިސް ސެންޓަރު ތަރައްގީކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/4663
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ޕްލޭންކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ލޯން އެހީގެ ދަށުން މި މަސައްކަތްކުރުމަށް
: 1 ސެޕްޓެންބަރު 2021
:
:
:
:
ފަންޑިންގ:
- ލޯން އެހީ ( އިންޑިއާ އެގްޒިމް ބޭންކް )
2021 ގެ ބަޖެޓް :
6,000,000.00 ރ
2022 ގެ ބަޖެޓް :
10,000,000.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
:
:
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 18 އޮގަސްޓް 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 މާލެ ސިޓީ މާލެ 20,000,000.00
20,000,000.00