މާލެ ސްވިމިންގ ޕޫލް
:
އައިޑީ:
ISLES/4667
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ނިމިފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ބިން ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި
:
: 13 ސެޕްޓެންބަރު 2020
:
:
: 8 ނޮވެންބަރު 2020
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2021 ގެ ބަޖެޓް :
44,939.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
: 13 ސެޕްޓެންބަރު 2020
:
: 8 ނޮވެންބަރު 2020
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 18 އޮގަސްޓް 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 މާލެ ސިޓީ މާލެ 44,939.00
44,939.00