ބ.ދަރަވަންދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްޤީކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/4677
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ކާނުތަށް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
: 22 އޭޕްރިލް 2021
: 29 ޖުލައި 2021
: 31 އޮގަސްޓް 2021
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2021 ގެ ބަޖެޓް :
2,000,000.00 ރ
2022 ގެ ބަޖެޓް :
4,650,000.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 29 ޖޫން 2021
: 29 ޖުލައި 2021
: 15 އޮކްޓޫބަރު 2021
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 21 ސެޕްޓެންބަރު 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ބ. ދަރަވަންދޫ 7,000,000.00
7,000,000.00