ބ.ކެންދޫ ޓަރފް ދަނޑު އަދި ހޭންޑްބޯލް ކޯޓް ތަރައްގީކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/4678
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ޕޭވްމަންޓް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
: 22 އޭޕްރިލް 2021
: 29 ޖުލައި 2021
: 5 ސެޕްޓެންބަރު 2021
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2022 ގެ ބަޖެޓް :
1,919,432.00 ރ
2023 ގެ ބަޖެޓް :
59,291.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 29 ޖޫން 2021
: 29 ޖުލައި 2021
: 31 ޖަނަވަރީ 2022
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 11 ޖަނަވަރީ 2022

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ބ. ކެންދޫ 6,978,723.00
6,978,723.00