ރ.ފައިނު ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/4683
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ނިމިފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
އަމަލީ މަސައްކަތް ނިމިފައި
: 12 މާރިޗު 2021
: 12 އޭޕްރިލް 2021
: 30 ނޮވެންބަރު 2021
:
: 12 ޑިސެންބަރު 2021
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
- ޓްރަސްޓް ފަންޑް ( މޯލްޑިވްސް ގްރީން ފަންޑް )
2022 ގެ ބަޖެޓް :
192,272.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
: 12 އޭޕްރިލް 2021
:
: 12 ޑިސެންބަރު 2021
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 18 ޖަނަވަރީ 2022

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ރ. ފައިނު 1,032,689.00
1,032,689.00