ރ.އަނގޮޅިތީމު ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ އެކްސްޓެންޝަން އިމާރާތާއި ލެބް ޤާއިމުކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/4690
: 23 ފެބުރުވަރީ 2022
: 19 މޭ 2022
: 21 ޖުލައި 2022
: 25 އޮކްޓޫބަރު 2022
:
ތަންފީޒީ އިދާރާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2023 ގެ ބަޖެޓް :
123,200.00 ރ
2024 ގެ ބަޖެޓް :
110,880.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 25 މޭ 2021
: 19 މޭ 2022
: 25 އޮކްޓޫބަރު 2022
: 25 އޮކްޓޫބަރު 2022
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 3 ސެޕްޓެންބަރު 2023

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ރ. އަނގޮޅިތީމު 1,169,992.00
1,404,072.00
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3328887
[email protected]