ރ.އަލިފުށީގައި ސްޓޭޓް އޮފް އާރޓް ޓިވެޓް އިންސްޓިޓިއުޝަން ގާއިމްކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/4692
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ޕްލޭންކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ކޮންސެޕްޓް ޑިޒައިނިންގެ ގެ މަސައްކަތް ކުރެވެމުންދާ ވަރަކުން މަސައްކަތް ރިވިއު ކުރަމުން ދިއުން
: 1 ޖަނަވަރީ 2021
: 21 ފެބުރުވަރީ 2021
: 31 ޑިސެންބަރު 2024
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް
2021 ގެ ބަޖެޓް :
0.00 ރ
2022 ގެ ބަޖެޓް :
8,000,000.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 1 ޑިސެންބަރު 2021
: 10 ޖަނަވަރީ 2021
: 31 ޑިސެންބަރު 2024
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 14 ސެޕްޓެންބަރު 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ރ. އަލިފުށި 30,000,000.00
30,000,000.00