ރ.އަލިފުށި ސްޕޯޓްސް ކޮމްޕްލެކްސް ތަރައްގީކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/4693
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ޕްލޭންކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ކުވަޓަރ 4ގައި ކުރުމަށް ޕްލޭންކުރެވިފައި
: 20 އޮކްޓޫބަރު 2021
:
:
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2021 ގެ ބަޖެޓް :
1,352,500.00 ރ
2022 ގެ ބަޖެޓް :
2,823,750.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
:
:
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 7 ސެޕްޓެންބަރު 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ރ. އަލިފުށި 7,000,000.00
7,000,000.00