ނ.މަނަދޫ މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/4696
:
: 9 މާރިޗު 2022
: 31 މާރިޗު 2023
: 30 ނޮވެންބަރު 2023
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
މަޝްރޫއުގެ ބަޖެޓް:
15,732,039.00 ރ
2023 ގެ ބަޖެޓް :
2,165,692.00 ރ
2024 ގެ ބަޖެޓް :
2,436,404.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
: 9 މާރިޗު 2022
: 30 ނޮވެންބަރު 2023
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 12 ސެޕްޓެންބަރު 2023

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ނ. މަނަދޫ 2,437,815.00
7,039,911.00
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3020200
[email protected]