4 ރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމް އަދި 25 ރަށުގެ ބޯފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/0470
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ވާރޭފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމު: (އއ. މަތިވެރި، އއ. ބޮޑުފޮޅުދޫ، އއ. ހިމެންދޫ، އދ. ކުނބުރުދޫ، އދ. ދިގުރަށް، ދ. މީދޫ، ދ. ބަނޑިދޫ، ދ. ހުޅުދެލި): ސައިޓް ޝެޑް ހައުސް ބިލްޑިންގ ގެ މަސައްކަތް އަދި ފެންސިން ގެ މަސަައްކަތް ވަނީ ނިމިފައި. ފެންރައްކާ ކުރާ މައި 2 ތާންގީގެ މަސައްކަތް ވެސް ވަނީ ނިމިފައި. މީގެ އިތުރުން ކޮންވެޔަންސް ލައިން، ދިޔަ ދޮވި ތަކުގެ މަސައްކަތާއި އިންޓަރ ނަލް ޕްލަމިންގ ގެ މަސައްކަތްތައް ވަނީ ނިމިފައި. ކުރިއަށް ރޭވިފައި ހުރި މަސައްކަތް ތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ލިފްޓް ވެލް މަސައްކަތާއި، ޝެޑް ހައުސް އިލެކްޓްރީ މެކޭނިކަލް މަސައްކަތާއި، ފެނުގެ މެއިން ކަނެކްޝަން ތަކުގެ މަސައްކަތާއި، ފިލްޓަރ ޗެމްބަރ ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ އިތުރުން މެއިން ކޭބަލް ވަޅުލުމުގެ މަސައްކަތެވެ (މ. ރަތްމަންދޫ، މ. ވޭވަށް، މ. ނާލާފުށި، ތ. ދިޔަމިގިލި، ތ. ކަނޑޫދޫ، ތ. ވަންދޫ، ތ. ގާދިއްފުށި، ތ. ކިނބިދޫ، ތ. އޮމަދޫ) "ހުރިހާ މަސައްކަތްތައް ވަނީ ނިމިފައި އަދި ޓެސްޓިންގ އެންޑް ކޮމިޝަނިންގ ޕްލޭން ކުރެވިފައި އޯގަސްޓް މަހު ޓެސްޓްކުރުމަށް ވަނީ ރޭވިފައި. ނިޒާމު ޓެސްޓްކުރުމަށްޓަކައި ވާންޖެހޭ ތައްޔާރީތައްވުމަށް މިނިސްޓްރީގެ ޕީއެމްޔޫ ޓީމެއްވަނީ އޯގަސްޓް 5-7 އަށް މިރަށްތަކަށް ދަތުރުކޮށްފައި އަދި އިންސްޕެކްޝަންގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާ މައްސަލަތައް ހައްލުކޮށް ކަމިޝަންކުރުމަށް ތައްޔާރުވުމަށް ވަނީ ކޮންޓްރެކްޓަރަށް ދެންނެވިފައި (ގއ. މާމެންދޫ، ގއ. ނިލަންދޫ، ގއ. ކޮނޑޭ، ގދ. ހޯނޑެއްދޫ، ގދ. ނަޑެއްލާ، ގދ. ރަތަފަންދޫ، ގދ. ފިޔޯރި، ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ) ވާރޭ ފެނުގެ ނިޒާމު އަމަލީ މަސައްކަތް ނިމި ޓެސްޓްކުރެވި ނިޒާމުތައް ވަނީ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންއާއި ހަވާލުކުރެވިފައި. ކުރިޔައް ރޭވިފައިއޮތީ ނިޒާމު ހިންގާ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަށް ތަމްރީންކުރުމާއި ނިޒާމު ހިންގުމުގެ ލައިސެންސް ނެގުން 4 ރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމް 1. ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު: ފެން ޕްލާންޓްގެ އިމާރާތު ގެ މަސައްކަތާއި ފެން ތާންގިތައް ބެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ނިމިފައި ފެނުގެ ނެޓް ވޯކުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ގާތްގަޑަކަށް ނިންމާލެވިފައި ކުރިޔައްދަނީ ފެން ޕްލާންޓް އިމާރާތުގެ އެތެރޭގައި ބެހެއްޓޭ ޕްލާންޓާއި ޕަމްޕް ތަކާއި އެތެރޭގެ ނެޓްވޯކާއި ކަރަންޓުގެ މަސައްކަތް ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ސެޕްޓެމްބަރު 2021 ގެ ނިޔަލަށް ނިންމައި ނިޒާމު ކަމިޝަންކުރުމަށް ވަނީ ޝެޑިއުލް ކުރެވިފައި 2. ށ.ފޯކައިދޫ: "ފެން ޕްލާންޓްގެ އިމާރާތު ގެ މަސައްކަތާއި ފެން ތާންގިތައް ބެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ނިމިފައި ފެނުގެ ނެޓް ވޯކުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ނިންމާލެވިފައި ކުރިޔައްދަނީ ފެން ޕްލާންޓް އިމާރާތުގެ އެތެރޭގައި ބެހެއްޓޭ ޕްލާންޓާއި ޕަމްޕް ތަކާއި އެތެރޭގެ ނެޓްވޯކާއި ކަރަންޓުގެ މަސައްކަތް ހުރިހާ މަސައްކަތެއް 15 ސެޕްޓެމްބަރު 2021 ގެ ނިޔަލަށް ނިންމައި ނިޒާމު ކަމިޝަންކުރުމަށް ވަނީ ޝެޑިއުލް ކުރެވިފައި" 3. ރ.މަޑުއްވަރި: ފެން ޕްލާންޓްގެ އިމާރާތު ގެ މަސައްކަތާއި ފެން ތާންގިތައް ބެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ނިމިފައި ފެނުގެ ނެޓް ވޯކުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ނިންމާލެވިފައި ފެން ޕްލާންޓްއާއި ޕަމްޕްތައް އިންސްޓޯލްކޮށް ނިޒާމުވަނީ ޓެސްޓްކުރުމަށް ތައްޔާރުވެފައި މިހާރުކުރެވެމުން ދަނީ ފެނުގެ ނެޓްވޯކް ޕްލަޝް ކުރުމުގެ މަސައްކަތާއި މުޅި ނިޒާމު ޓެސްޓްކޮށް ކަމިޝަންކުރުމަށް ވާންޖެހޭ ތައްޔާރުވުމުގެ މަސައްކަތް ހުރިހާ މަސައްކަތެއް 10 ސެޕްޓެމްބަރު 2021 ގެ ނިޔަލަށް ނިންމައި ނިޒާމު ކަމިޝަންކުރުމަށް ވަނީ ޝެޑިއުލް ކުރެވިފައި އަދި ކަމިޝަން ކުރުމުގެ ތެރޭގައި ނިޒާމު އޮޕަރޭޓް ކުރުމަށް ދޭންޖެހޭ ޓްރެއިނިންގ ދިނުމަށް ވަނީ ޝެޑިއުލް ކުރެވިފައި 4. ބ.ދަރަވަންދޫ: ފެން ޕްލާންޓްގެ އިމާރާތު ގެ މަސައްކަތާއި ފެން ތާންގިތައް ބެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ނިމިފައި ފެނުގެ ނެޓް ވޯކުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ނިންމާލެވިފައި ފެން ޕްލާންޓްއާއި ޕަމްޕްތައް އިންސްޓޯލްކޮށް ނިޒާމުވަނީ ޓެސްޓްކުރެވިފައި މިހާރުކުރެވެމުން ދަނީ ޓެސްޓްކުރުމުގައި ފާހަގަވި މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް މި މައްސަލަތައް ހައްލުވުމުން ނިޒާމު އޮޕަރޭޓް ކުރުމަށް ދޭންޖެހޭ ޓްރެއިނިންގ ދިނުމަށް ވަނީ ޝެޑިއުލް ކުރެވިފައި.
: 23 މާރިޗު 2017
: 23 މާރިޗު 2017
: 23 މާރިޗު 2022
: 23 މާރިޗު 2022
:
ފަންޑިންގ:
- ހިލޭ އެހީ ( ގްރީން ކްލައިމެޓް ފަންޑް )
- ޓްރަސްޓް ފަންޑް ( ވޯލްޑް ބޭންކް )
2021 ގެ ބަޖެޓް :
0.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 1 ނޮވެންބަރު 2018
: 1 ނޮވެންބަރު 2018
: 19 އޮގަސްޓް 2021
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 14 ސެޕްޓެންބަރު 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު 0.00
2 ށ. ފޯކައިދޫ 0.00
3 ރ. މަޑުއްވަރި 0.00
4 ބ. ދަރަވަންދޫ 0.00
5 އއ. މަތިވެރި 0.00
6 އއ. ބޮޑުފޮޅުދޫ 0.00
7 އއ. ހިމެންދޫ 0.00
8 އދ. ކުނބުރުދޫ 0.00
9 އދ. ދިގުރަށް 0.00
10 މ. ރަތްމަންދޫ 0.00
11 މ. ވޭވަށް 0.00
12 މ. ނާލާފުށި 0.00
13 ދ. މީދޫ 0.00
14 ދ. ބަނޑިދޫ 0.00
15 ދ. ހުޅުދެލި 0.00
16 ތ. ދިޔަމިގިލި 0.00
17 ތ. ކަނޑޫދޫ 0.00
18 ތ. ވަންދޫ 0.00
19 ތ. ގާދިއްފުށި 0.00
20 ތ. ކިނބިދޫ 0.00
21 ތ. އޮމަދޫ 0.00
22 ގއ. މާމެންދޫ 0.00
23 ގއ. ނިލަންދޫ 0.00
24 ގއ. ކޮނޑޭ 0.00
25 ގދ. ހޯނޑެއްދޫ 0.00
26 ގދ. ނަޑެއްލާ 0.00
27 ގދ. ރަތަފަންދޫ 0.00
28 ގދ. ފިޔޯރި 0.00
29 ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ 0.00
41,381,438.00