4 ރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމް އަދި 25 ރަށުގެ ބޯފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
އައިޑީ:
ISLES/0470
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ވާރޭފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމު (އއ. މަތިވެރި، އއ. ބޮޑުފޮޅުދޫ، އއ. ހިމެންދޫ، އދ. ކުނބުރުދޫ، އދ. ދިގުރަށް، ދ. މީދޫ، ދ. ބަނޑިދޫ، ދ. ހުޅުދެލި) އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް، ޓޭންކް މަސައްކަތް އަދި އިންޓަރނަލް ޕައިޕިން މަސައްކަތް ވަނީ ނިމިފައި. ފެނުގެ މައި ހޮޅި ވަޅުލުމުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި. އިސްކުރު ބަރިތައް ބެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރެވެމުން. އަލްޓްރާ ފިލްޓްރޭޝަން އިންސްޓޯލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ދަނީ ކުރެވެމުން. (މ. ރަތްމަންދޫ، މ. ވޭވަށް، މ. ނާލާފުށި، ތ. ދިޔަމިގިލި، ތ. ކަނޑޫދޫ، ތ. ވަންދޫ، ތ. ގާދިއްފުށި، ތ. ކިނބިދޫ، ތ. އޮމަދޫ) އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް، ޓޭންކް މަސައްކަތް އަދި އިންޓަރނަލް ޕައިޕިން މަސައްކަތް ވަނީ ނިމިފައި. ފެނުގެ މައި ހޮޅި ވަޅުލުމުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި. އިސްކުރު ބަރިތައް ތ.އަތޮޅު ހުރިހާ ރަށެއްގައި ވަނީ ނިމިފައި، މ.އަތޮޅު ތިން ރަށުގައި އިސްކުރު ބަރި ބެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރެވެމުން. އަލްޓްރާ ފިލްޓްރޭޝަންގެ މަސައްކަތްތައް ތ.އަތޮޅު ހުރިހާރަށެއްގައި ވަނީ ނިމިފައި އަދި މ.އަތޮޅު ތިން ރަށުގައި ދަނީ ކުރެވެމުން. )ގއ. މާމެންދޫ، ގއ. ނިލަންދޫ، ގއ. ކޮނޑޭ، ގދ. ހޯނޑެއްދޫ، ގދ. ނަޑެއްލާ، ގދ. ރަތަފަންދޫ، ގދ. ފިޔޯރި، ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ) ވާރޭ ފެނުގެ ނިޒާމު އަމަލީ މަސައްކަތް ނިމި ޓެސްޓްކުރެވި ނިޒާމުތައް ވަނީ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންއާއި ހަވާލުކުރެވިފައި. ކުރިޔައް ރޭވިފައިއޮތީ ނިޒާމު ހިންގާ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަށް ތަމްރީންކުރުމާއި ނިޒާމު ހިންގުމުގެ ލައިސެންސް ނެގުން
ފަންޑިންގ:
- ހިލޭ އެހީ ( ގްރީން ކްލައިމެޓް ފަންޑް )
- ޓްރަސްޓް ފަންޑް ( ވޯލްޑް ބޭންކް )
2021 ގެ ބަޖެޓް :
0.00 ރ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 17 މޭ 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު 0.00
2 ށ. ފޯކައިދޫ 0.00
3 ރ. މަޑުއްވަރި 0.00
4 ބ. ދަރަވަންދޫ 0.00
5 އއ. މަތިވެރި 0.00
6 އއ. ބޮޑުފޮޅުދޫ 0.00
7 އއ. ހިމެންދޫ 0.00
8 އދ. ކުނބުރުދޫ 0.00
9 އދ. ދިގުރަށް 0.00
10 މ. ރަތްމަންދޫ 0.00
11 މ. ވޭވަށް 0.00
12 މ. ނާލާފުށި 0.00
13 ދ. މީދޫ 0.00
14 ދ. ބަނޑިދޫ 0.00
15 ދ. ހުޅުދެލި 0.00
16 ތ. ދިޔަމިގިލި 0.00
17 ތ. ކަނޑޫދޫ 0.00
18 ތ. ވަންދޫ 0.00
19 ތ. ގާދިއްފުށި 0.00
20 ތ. ކިނބިދޫ 0.00
21 ތ. އޮމަދޫ 0.00
22 ގއ. މާމެންދޫ 0.00
23 ގއ. ނިލަންދޫ 0.00
24 ގއ. ކޮނޑޭ 0.00
25 ގދ. ހޯނޑެއްދޫ 0.00
26 ގދ. ނަޑެއްލާ 0.00
27 ގދ. ރަތަފަންދޫ 0.00
28 ގދ. ފިޔޯރި 0.00
29 ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ 0.00
41,381,438.00