4 ރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމް އަދި 25 ރަށުގެ ބޯފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/0470
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
4 ރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމް 1. ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރު: ފެނުގެ ނިޒާމް ފެނަކައާއި ހަވާލުކުރެވިފައި - 24 މާރިޗު 2022. 2. ށ.ފޯކައިދޫ: ފެނުގެ ނިޒާމް ފެނަކައާއި ހަވާލުކުރެވިފައި - 24 މާރިޗު 2022. 3. ރ.މަޑުއްވަރި: އަމަލީ މަސައްކަތް ނިމި ފެނުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނާއި ހަވާލުކުރެވި ހިދުމަތް ދެމުންދަނީ. 4. ބ.ދަރަވަންދޫ: އަމަލީ މަސައްކަތް ނިމި ފެނުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނާއި ހަވާލުކުރެވި ހިދުމަތް ދެމުންދަނީ.
: 23 މާރިޗު 2017
: 23 މާރިޗު 2017
: 23 މާރިޗު 2022
: 23 މާރިޗު 2022
:
2022 ގެ ބަޖެޓް :
2,413,943.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 1 ނޮވެންބަރު 2018
: 1 ނޮވެންބަރު 2018
: 19 އޮގަސްޓް 2021
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 29 ނޮވެންބަރު 2022

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު
4 ރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމް އަދި 25 ރަށުގެ ބޯފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
އަމަލީ މަސައްކަތް ނިމި ފެނަކައާއި ސިސްޓަމް ހަވާލުކޮށްފައި. 23 މެއި 2022 ގައި އޮޕަރޭޓިން ލައިސެންސްވަނީ ދޫކޮށްފައި
0.00
2 ށ. ފޯކައިދޫ
4 ރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމް އަދި 25 ރަށުގެ ބޯފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
އަމަލީ މަސައްކަތް ނިމި ފެނަކައާއި ސިސްޓަމް ހަވާލުކޮށްފައި. އަދި 23 މެއި 2022 ގައި އޮޕަރޭޓިންގ ލައިސަންސް ފެނަކަށްވަނީ ދޫކޮށްފައި.
0.00
3 ރ. މަޑުއްވަރި
4 ރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމް އަދި 25 ރަށުގެ ބޯފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
އަމަލީ މަސައްކަތް ނިމި ފެނަކައާއި ސިސްޓަމް ހަވާލުކޮށްފައި. އަދި އޮޕަރޭޓިންގ ލައިސަންސް ފެނަކަށްވަނީ ދޫކޮށް 1 އެޕްރީލް 2022 ގައި ޚިދުމަތް ދޭންފަށާފައި.
0.00
4 ބ. ދަރަވަންދޫ
4 ރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމް އަދި 25 ރަށުގެ ބޯފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
އަމަލީ މަސައްކަތް ނިމި ފެނަކައާއި ސިސްޓަމް ހަވާލުކޮށްފައި. އަދި އޮޕަރޭޓިންގ ލައިސަންސް ފެނަކަށްވަނީ ދޫކޮށް 1 އެޕްރީލް 2022 ގައި ޚިދުމަތް ދޭންފަށާފައި.
0.00
5 އއ. މަތިވެރި
4 ރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމް އަދި 25 ރަށުގެ ބޯފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ނިޒާމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ނިމިފައި. އަދި މަސައްކަތް ނިމިފައިވުމާއި އެކު ކުރަންޖެހޭ ފުރަތަމަ އިންސްޕެކްޝަން އަޕްއޮން ކޮމްޕްލީޝަން ވަނީ 24 އިން 28 އޭޕްރީލް 2022 ގައި ކޮންޓްރެކްޓަރ އާއި މިނިސްޓްރީގެ ޓެކްނިކަލް ޓީމާއިއެކު ކޮށްފައި. އަދި ނިޒާމުގެ ފައިނަލް ކޮމިޝަނިންގ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ވާރޭ ފެން ނެގުމަށް ކޮންޓްރެކްޓަރ ވަނީ އެންގިފައި. ކޮމިޝަން ކުރުމަށްޓަކައި މި މަހު ވަނީ ދަތުރު ރާވާފައި.
0.00
6 އއ. ބޮޑުފޮޅުދޫ
4 ރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމް އަދި 25 ރަށުގެ ބޯފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ނިޒާމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ނިމިފައި. އަދި މަސައްކަތް ނިމިފައިވުމާއި އެކު ކުރަންޖެހޭ ފުރަތަމަ އިންސްޕެކްޝަން އަޕްއޮން ކޮމްޕްލީޝަން ވަނީ 24 އިން 28 އޭޕްރީލް 2022 ގައި ކޮންޓްރެކްޓަރ އާއި މިނިސްޓްރީގެ ޓެކްނިކަލް ޓީމާއިއެކު ކޮށްފައި. އަދި ނިޒާމުގެ ފައިނަލް ކޮމިޝަނިންގ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ވާރޭ ފެން ނެގުމަށް ކޮންޓްރެކްޓަރ ވަނީ އެންގިފައި. ކޮމިޝަން ކުރުމަށްޓަކައި މި މަހު ވަނީ ދަތުރު ރާވާފައި.
0.00
7 އއ. ހިމެންދޫ
4 ރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމް އަދި 25 ރަށުގެ ބޯފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ނިޒާމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ނިމިފައި. އަދި މަސައްކަތް ނިމިފައިވުމާއި އެކު ކުރަންޖެހޭ ފުރަތަމަ އިންސްޕެކްޝަން އަޕްއޮން ކޮމްޕްލީޝަން ވަނީ 24 އިން 28 އޭޕްރީލް 2022 ގައި ކޮންޓްރެކްޓަރ އާއި މިނިސްޓްރީގެ ޓެކްނިކަލް ޓީމާއިއެކު ކޮށްފައި. އަދި ނިޒާމުގެ ފައިނަލް ކޮމިޝަނިންގ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ވާރޭ ފެން ނެގުމަށް ކޮންޓްރެކްޓަރ ވަނީ އެންގިފައި. ކޮމިޝަން ކުރުމަށްޓަކައި މި މަހު ވަނީ ދަތުރު ރާވާފައި.
0.00
8 އދ. ކުނބުރުދޫ
4 ރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމް އަދި 25 ރަށުގެ ބޯފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ނިޒާމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ނިމިފައި. އަދި މަސައްކަތް ނިމިފައިވުމާއި އެކު ކުރަންޖެހޭ ފުރަތަމަ އިންސްޕެކްޝަން އަޕްއޮން ކޮމްޕްލީޝަން ވަނީ 24 އިން 28 އޭޕްރީލް 2022 ގައި ކޮންޓްރެކްޓަރ އާއި މިނިސްޓްރީގެ ޓެކްނިކަލް ޓީމާއިއެކު ކޮށްފައި. ނިޒާމުގެ ލިފްޓްވެލް ފަޅައިގެން ގޮސްފައިވުމުން މި މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ކޮންކްރީޓް ކާސްޓެޑް ލިފްޓްވެލްއެއްގެ ޑިޒައިން ވަނީ ފާސްކޮށްފައި. އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ކޮންޓްރެކްޓަރ އަށް ވަނީ އެންގިފައި. ލިފްޓްވެލް ރަނގަޅުކޮށް ފައިނަލް އިނސްޕެކްޓް ކުރުމަށް މި މަހު ވަނީ ރާވާފައި.
0.00
9 އދ. ދިގުރަށް
4 ރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމް އަދި 25 ރަށުގެ ބޯފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ނިޒާމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ނިމިފައި. އަދި މަސައްކަތް ނިމިފައިވުމާއި އެކު ކުރަންޖެހޭ ފުރަތަމަ އިންސްޕެކްޝަން އަޕްއޮން ކޮމްޕްލީޝަން ވަނީ 24 އިން 28 އޭޕްރީލް 2022 ގައި ކޮންޓްރެކްޓަރ އާއި މިނިސްޓްރީގެ ޓެކްނިކަލް ޓީމާއިއެކު ކޮށްފައި. އަދި ނިޒާމުގެ ފައިނަލް ކޮމިޝަނިންގ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ވާރޭ ފެން ނެގުމަށް ކޮންޓްރެކްޓަރ ވަނީ އެންގިފައި. ކޮމިޝަން ކުރުމަށްޓަކައި މި މަހު ވަނީ ދަތުރު ރާވާފައި.
10 މ. ރަތްމަންދޫ
4 ރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމް އަދި 25 ރަށުގެ ބޯފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ނިޒާމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ވަނީ ނިމިފައި. ޕާޝަލް ކޮމިޝަނިންގ ދަތުރެއް ވަނީ ކުރެވިފައި. ނިޒާމް ޓެސްޓްކުރުމަށް ވާރޭފެން ޖަމާކުރެވިފައިވުމުން ކޮންޓްރެކްޓަރ އަށް ވަނީ ޓެސްޓިން އަދި ކޮމިޝަނިން ކުރުމަށް 8 ސެޕްޓެންބަރގެ ފަހުން ތައްޔާރުވުމަށް ވަނީ އަންގާފައި.
0.00
11 މ. ވޭވަށް
4 ރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމް އަދި 25 ރަށުގެ ބޯފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ނިޒާމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ނިމިފައި. ނިޒާމް ވަނީ އޮޕަރޭޓް ކުރުމަށް ފެނަކައާއި ހަވާލުކުރެވިފައި.
0.00
12 މ. ނާލާފުށި
4 ރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމް އަދި 25 ރަށުގެ ބޯފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ނިޒާމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ވަނީ ނިމިފައި. ޕާޝަލް ކޮމިޝަނިންގ ދަތުރެއް ވަނީ ކުރެވިފައި. ނިޒާމް ޓެސްޓްކުރުމަށް ވާރޭފެން ޖަމާކުރެވިފައިވުމުން ކޮންޓްރެކްޓަރ އަށް ވަނީ ޓެސްޓިން އަދި ކޮމިޝަނިން ކުރުމަށް 8 ސެޕްޓެންބަރގެ ފަހުން ތައްޔާރުވުމަށް ވަނީ އަންގާފައި.
0.00
13 ދ. މީދޫ
4 ރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމް އަދި 25 ރަށުގެ ބޯފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ނިޒާމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ނިމިފައި. އަދި މަސައްކަތް ނިމިފައިވުމާއި އެކު ކުރަންޖެހޭ ފުރަތަމަ އިންސްޕެކްޝަން އަޕްއޮން ކޮމްޕްލީޝަން ދަތުރު ކުރުމަށް މި މަހުގަ ވަނީ ރޭވިފައި
0.00
14 ދ. ބަނޑިދޫ
4 ރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމް އަދި 25 ރަށުގެ ބޯފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ނިޒާމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ނިމިފައި. އަދި މަސައްކަތް ނިމިފައިވުމާއި އެކު ކުރަންޖެހޭ ފުރަތަމަ އިންސްޕެކްޝަން އަޕްއޮން ކޮމްޕްލީޝަން ދަތުރު ކުރުމަށް މި މަހުގަ ވަނީ ރޭވިފައި
0.00
15 ދ. ހުޅުދެލި
4 ރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމް އަދި 25 ރަށުގެ ބޯފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ނިޒާމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ނިމިފައި. އަދި މަސައްކަތް ނިމިފައިވުމާއި އެކު ކުރަންޖެހޭ ފުރަތަމަ އިންސްޕެކްޝަން އަޕްއޮން ކޮމްޕްލީޝަން ދަތުރު ކުރުމަށް މި މަހުގަ ވަނީ ރޭވިފައި
0.00
16 ތ. ދިޔަމިގިލި
4 ރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމް އަދި 25 ރަށުގެ ބޯފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ނިޒާމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ނިމިފައި. އަދި މަސައްކަތް ނިމިފައިވުމާއި އެކު ކުރަންޖެހޭ ފުރަތަމަ އިންސްޕެކްޝަން އަޕްއޮން ކޮމްޕްލީޝަން ވަނީ ކުރެވިފައި. އަދި މި ނިޒާމު ވަނީ 8 ޖޫން 2022 ގައި ޓެސްޓްކުރެވިފައި. މިހާރު ކުރެވެމުންދަނީ ނިޒާމުގެ އެޒް ބީލްޓް ކުރެހުމާއި ހޭންޑް އޯވަރ ޑޮކިއުމެންޓް ތައްޔާރުކޮށް ނިމި މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވާފައި
0.00
17 ތ. ކަނޑޫދޫ
4 ރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމް އަދި 25 ރަށުގެ ބޯފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ނިޒާމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ނިމިފައި. އަދި މަސައްކަތް ނިމިފައިވުމާއި އެކު ކުރަންޖެހޭ ފުރަތަމަ އިންސްޕެކްޝަން އަޕްއޮން ކޮމްޕްލީޝަން ވަނީ ކުރެވިފައި. އަދި މި ނިޒާމު ވަނީ 9 ޖޫން 2022 ގައި ޓެސްޓްކުރެވިފައި. މިޙަރު ކުރެވެމުންދަނީ ނިޒާމުގެ އެޒް ބީލްޓް ކުރެހުމާއި ހޭންޑް އޯވަރ ޑޮކިއުމެންޓް ތައްޔާރުކޮށް މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅާފައި
0.00
18 ތ. ވަންދޫ
4 ރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމް އަދި 25 ރަށުގެ ބޯފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ނިޒާމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ނިމިފައި. އަދި މަސައްކަތް ނިމިފައިވުމާއި އެކު ކުރަންޖެހޭ ފުރަތަމަ އިންސްޕެކްޝަން އަޕްއޮން ކޮމްޕްލީޝަން ވަނީ ކުރެވިފައި. އަދި ފައިނަލް ޓެސްޓް 9 ޖޫން 2022ކުރެވިފައި. މި މަސައްކަތުގައި ނިޒާމުން ވަނީ ފެން އުފެއްދިފައި. ނަމަވެސް ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ލައިން ޓެސްޓް ކުރެވޭ ވަރަށް ވާރޭ ފެން ޖަމާވެފައި ނުވުމުން މި މަސައްކަތް ވަނީ އެއްކޮށް ނިންމާ ނުލެވި. އެގޮތުން 8 ސެޕްޓެންބަރ އަށްފަހު ޓެސްޓިންގ އެންޑް ކޮމިޝަނިންގ ދަތުރުކުރުމަށް ކޮންޓްރެކްޓަރ އަށް ވަނީ އަންގާފައި
0.00
19 ތ. ގާދިއްފުށި
4 ރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމް އަދި 25 ރަށުގެ ބޯފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ކޮންޓްރެކްޓަރ ގެ ޓީމް 23 މޭ 2022 ގައި ސައިޓް ޓެސްޓިންގ އެންޑް ކޮމިޝަނިން މަސައްކަތަށް ތައްޔާރު ކުރުމަށް މޮބިލައިޒް ކުރެވިފައި. ނިޒާމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ނިމިފައި. އަދި މަސައްކަތް ނިމިފައިވުމާއި އެކު ކުރަންޖެހޭ ފުރަތަމަ އިންސްޕެކްޝަން އަޕްއޮން ކޮމްޕްލީޝަން ވަނީ ކުރެވިފައި. ނިޒާމުގެ ލިފްޓްވެލް ފަޅައިގެން ގޮސްފައިވުމުން މި މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ކޮންކްރީޓް ކާސްޓެޑް ލިފްޓްވެލްއެއްގެ ޑިޒައިން ވަނީ ފާސްކޮށްފައި. އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ކޮންޓްރެކްޓަރ އަށް ވަނީ އެންގިފައި. ލިފްޓްވެލް ރަނގަޅުކޮށް ފައިނަލް އިނސްޕެކްޓް ކުރުމަށް މި މަހު ވަނީ ރާވާފައި.
0.00
20 ތ. ކިނބިދޫ
4 ރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމް އަދި 25 ރަށުގެ ބޯފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ނިޒާމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ނިމިފައި. އަދި މަސައްކަތް ނިމިފައިވުމާއި އެކު ކުރަންޖެހޭ ފުރަތަމަ އިންސްޕެކްޝަން އަޕްއޮން ކޮމްޕްލީޝަން ވަނީ ކުރެވިފައި. އަދި މި ނިޒާމު ވަނީ 9 ޖޫން 2022 ގައި ޓެސްޓްކުރެވިފައި. މިޙަރު ކުރެވެމުންދަނީ ނިޒާމުގެ އެޒް ބީލްޓް ކުރެހުމާއި ހޭންޑް އޯވަރ ޑޮކިއުމެންޓް ތައްޔާރުކޮށް މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅާފައި
0.00
21 ތ. އޮމަދޫ
4 ރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމް އަދި 25 ރަށުގެ ބޯފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ނިޒާމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ނިމިފައި. އަދި މަސައްކަތް ނިމިފައިވުމާއި އެކު ކުރަންޖެހޭ ފުރަތަމަ އިންސްޕެކްޝަން އަޕްއޮން ކޮމްޕްލީޝަން ވަނީ ކުރެވިފައި. ޓެސްޓިންގ އެންޑް ކޮމިޝަނިންގ ކުރުމަށް 8 ސެޕްޓެންބަރ އިން ފެށިގެން ދުވަހެއް ކަނޑައެޅުމަށް ކޮންޓްރެކްޓަރަށް ވަނީ އަންގާފައި.
0.00
22 ގއ. މާމެންދޫ
4 ރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމް އަދި 25 ރަށުގެ ބޯފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ނިޒާމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ނިމިފައި. އަދި ނިޒާމުވަނީ މާރިޗް 2021ގައި ފެނަކައާއި ހަވާލުކުރެވިފައި.
0.00
23 ގއ. ނިލަންދޫ
4 ރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމް އަދި 25 ރަށުގެ ބޯފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ނިޒާމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ނިމިފައި. އަދި ނިޒާމުވަނީ މާރިޗް 2021ގައި ފެނަކައާއި ހަވާލުކުރެވިފައި
0.00
24 ގއ. ކޮނޑޭ
4 ރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމް އަދި 25 ރަށުގެ ބޯފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ނިޒާމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ނިންމާފައި. އަދި ނިޒާމުވަނީ މާރިޗް 2021ގައި ފެނަކައާއި ހަވާލުކޮށްފައި. ނިޒާމްގެ ޚިދުމަތްފެށުމަށްޓަކައި ލިފްޓްވެލްގައި މައްސަލަތައް ފާހަގަކޮށްފައިވުމުގެ ސަބަބުން އެކަން ރަނގަޅުކުރުމަށްދަނީ މަސައްކަތްކުރަމުން.
0.00
25 ގދ. ހޯނޑެއްދޫ
4 ރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމް އަދި 25 ރަށުގެ ބޯފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ނިޒާމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ނިމިފައި. އަދި ނިޒާމުވަނީ މާރިޗް 2021ގައި ފެނަކައާއި ހަވާލުކުރެވިފައި. ޑިފެކްޓްސް ލައިބިލިޓީ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ދިމާވާ މައްސަލަތައް ދަނީ ހައްލުކުރަމުން.
0.00
26 ގދ. ނަޑެއްލާ
4 ރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމް އަދި 25 ރަށުގެ ބޯފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ނިޒާމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ނިމިފައި. އަދި ނިޒާމުވަނީ މާރިޗް 2021ގައި ފެނަކައާއި ހަވާލުކުރެވިފައި. ޑިފެކްޓްސް ލައިބިލިޓީ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ދިމާވާ މައްސަލަތައް ދަނީ ހައްލުކުރަމުން.
0.00
27 ގދ. ރަތަފަންދޫ
4 ރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމް އަދި 25 ރަށުގެ ބޯފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ނިޒާމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ނިމިފައި. އަދި ނިޒާމުވަނީ މާރިޗް 2021ގައި ފެނަކައާއި ހަވާލުކުރެވިފައި. ޑިފެކްޓްސް ލައިބިލިޓީ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ދިމާވާ މައްސަލަތައް ދަނީ ހައްލުކުރަމުން.
0.00
28 ގދ. ފިޔޯރި
4 ރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމް އަދި 25 ރަށުގެ ބޯފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ނިޒާމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ނިމިފައި. އަދި ނިޒާމުވަނީ މާރިޗް 2021ގައި ފެނަކައާއި ހަވާލުކުރެވިފައި. ޑިފެކްޓްސް ލައިބިލިޓީ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ދިމާވާ މައްސަލަތައް ދަނީ ހައްލުކުރަމުން.
0.00
29 ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ
4 ރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމް އަދި 25 ރަށުގެ ބޯފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ނިޒާމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ނިމިފައި. އަދި ނިޒާމުވަނީ މާރިޗް 2021ގައި ފެނަކައާއި ހަވާލުކުރެވިފައި. ޑިފެކްޓްސް ލައިބިލިޓީ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ދިމާވާ މައްސަލަތައް ދަނީ ހައްލުކުރަމުން.
0.00
43,795,381.00
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3302200
[email protected]