4 ރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމް އަދި 25 ރަށުގެ ބޯފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/0470
: 23 މާރިޗު 2017
: 23 މާރިޗު 2017
: 23 މާރިޗު 2022
: 23 މާރިޗު 2022
:
2023 ގެ ބަޖެޓް :
2,697,099.00 ރ
2024 ގެ ބަޖެޓް :
4,967,465.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 1 ނޮވެންބަރު 2018
: 1 ނޮވެންބަރު 2018
: 19 އޮގަސްޓް 2021
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 20 ޖޫން 2023

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު
4 ރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމް އަދި 25 ރަށުގެ ބޯފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
އަމަލީ މަސައްކަތް ނިމި ފެނުގެ ނިޒާމް 24 މާރިޗު 2022 ގައި ފެނަކައާއި ހަވާލުކުރެވިފައި.
0.00
2 ށ. ފޯކައިދޫ
4 ރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމް އަދި 25 ރަށުގެ ބޯފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
އަމަލީ މަސައްކަތް ނިމި 24 މާރިޗު 2022 ގައި ފެނަކައާއި ސިސްޓަމް ހަވާލުކޮށްފައި. އަދި 23 މެއި 2022 ގައި އޮޕަރޭޓިންގ ލައިސަންސް ފެނަކައަށް ވަނީ ދޫކޮށްފައި.
0.00
3 ރ. މަޑުއްވަރި
4 ރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމް އަދި 25 ރަށުގެ ބޯފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
އަމަލީ މަސައްކަތް ނިމި 12 ޑިސެމްބަރ 2021 ގައި ފެނަކައާއި ސިސްޓަމް ހަވާލުކޮށްފައި. އަދި އޮޕަރޭޓިންގ ލައިސަންސް ފެނަކަށްވަނީ ދޫކޮށް 1 އެޕްރީލް 2022 ގައި ޚިދުމަތް ދޭންފަށާފައި.
0.00
4 ބ. ދަރަވަންދޫ
4 ރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމް އަދި 25 ރަށުގެ ބޯފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
އަމަލީ މަސައްކަތް ނިމި 12 ޑިސެމްބަރ 2021 ގައި ފެނަކައާއި ސިސްޓަމް ހަވާލުކޮށްފައި. އަދި އޮޕަރޭޓިންގ ލައިސަންސް ފެނަކަށްވަނީ ދޫކޮށް 1 އެޕްރީލް 2022 ގައި ޚިދުމަތް ދޭންފަށާފައި.
0.00
5 އއ. މަތިވެރި
4 ރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމް އަދި 25 ރަށުގެ ބޯފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ނިޒާމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ނިމިފައި. އަދި މަސައްކަތް ނިމިފައިވުމާއި އެކު ކުރަންޖެހޭ ފުރަތަމަ އިންސްޕެކްޝަން އަޕްއޮން ކޮމްޕްލީޝަން ވަނީ 24 އިން 28 އޭޕްރީލް 2022 ގައި ކޮންޓްރެކްޓަރ އާއި މިނިސްޓްރީގެ ޓެކްނިކަލް ޓީމާއިއެކު ކޮށްފައި. ކޮމިޝަނިން 29 ޑިސެމްބަރ 2022 ކުރެވިފައި. (*އަޕްޑޭޓް: އޮޕަރޭޓަރަ އާއި ސިސްޓަމް ހަވާލު ކުރެވިފައި)
0.00
6 އއ. ބޮޑުފޮޅުދޫ
4 ރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމް އަދި 25 ރަށުގެ ބޯފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ނިޒާމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ނިމިފައި. އަދި މަސައްކަތް ނިމިފައިވުމާއި އެކު ކުރަންޖެހޭ ފުރަތަމަ އިންސްޕެކްޝަން އަޕްއޮން ކޮމްޕްލީޝަން ވަނީ 24 އިން 28 އޭޕްރީލް 2022 ގައި ކޮންޓްރެކްޓަރ އާއި މިނިސްޓްރީގެ ޓެކްނިކަލް ޓީމާއިއެކު ކޮށްފައި. ކޮމިޝަނިިން ނިމިފައި. (*އަޕްޑޭޓް: އޮޕަރޭޓަރަ އާއި ސިސްޓަމް ހަވާލު ކުރެވިފައި)
0.00
7 އއ. ހިމެންދޫ
4 ރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމް އަދި 25 ރަށުގެ ބޯފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ނިޒާމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ނިމިފައި. އަދި މަސައްކަތް ނިމިފައިވުމާއި އެކު ކުރަންޖެހޭ ފުރަތަމަ އިންސްޕެކްޝަން އަޕްއޮން ކޮމްޕްލީޝަން ވަނީ 24 އިން 28 އޭޕްރީލް 2022 ގައި ކޮންޓްރެކްޓަރ އާއި މިނިސްޓްރީގެ ޓެކްނިކަލް ޓީމާއިއެކު ކޮށްފައި. ކޮމިޝަނިން ނިމިފައި(*އަޕްޑޭޓް: އޮޕަރޭޓަރަ އާއި ސިސްޓަމް ހަވާލު ކުރެވިފައި)
0.00
8 އދ. ކުނބުރުދޫ
4 ރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމް އަދި 25 ރަށުގެ ބޯފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ނިޒާމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ނިމިފައި. އަދި މަސައްކަތް ނިމިފައިވުމާއި އެކު ކުރަންޖެހޭ ފުރަތަމަ އިންސްޕެކްޝަން އަޕްއޮން ކޮމްޕްލީޝަން ވަނީ 24 އިން 28 އޭޕްރީލް 2022 ގައި ކޮންޓްރެކްޓަރ އާއި މިނިސްޓްރީގެ ޓެކްނިކަލް ޓީމާއިއެކު ކޮށްފައި. ޓެސްޓް އަޕޮން ކޮމްޕްލީޝަން ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފެން ނެގިފައިނުވާތީ، ޓެސްޓް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފެން ނެގުމަށް ކޮންޓްރެކްޓަރ އަށް އަންގާފައި. ފައިނަލް ކޮމިޝަނިންގެ މަސައްކަތްތައް ނިމިފައި.
0.00
9 އދ. ދިގުރަށް
4 ރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމް އަދި 25 ރަށުގެ ބޯފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ނިޒާމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ނިމިފައި. އަދި މަސައްކަތް ނިމިފައިވުމާއި އެކު ކުރަންޖެހޭ ފުރަތަމަ އިންސްޕެކްޝަން އަޕްއޮން ކޮމްޕްލީޝަން ވަނީ 24 އިން 28 އޭޕްރީލް 2022 ގައި ކޮންޓްރެކްޓަރ އާއި މިނިސްޓްރީގެ ޓެކްނިކަލް ޓީމާއިއެކު ކޮށްފައި. ފައިނަލް ކޮމިޝަނިންގެ މަސައްކަތްތއް ނިމިފައި
10 މ. ރަތްމަންދޫ
4 ރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމް އަދި 25 ރަށުގެ ބޯފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ނިޒާމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ވަނީ ނިމިފައި.16 އަދި 23 ނޮވެމްބަރ 2022 ގައި ނިޒާމް ޓެސްޓް ކޮށްފައި. (*އަޕްޑޭޓް: އޮޕަރޭޓަރަ އާއި ސިސްޓަމް ހަވާލު ކުރެވިފައި)
0.00
11 މ. ވޭވަށް
4 ރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމް އަދި 25 ރަށުގެ ބޯފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ނިޒާމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ވަނީ ނިމިފައި.16 އަދި 23 ނޮވެމްބަރ 2022 ގައި ނިޒާމް ޓެސްޓް ކޮށްފައި. (*އަޕްޑޭޓް: އޮޕަރޭޓަރަ އާއި ސިސްޓަމް ހަވާލު ކުރެވިފައި)
0.00
12 މ. ނާލާފުށި
4 ރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމް އަދި 25 ރަށުގެ ބޯފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ނިޒާމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ވަނީ ނިމިފައި.16 އަދި 23 ނޮވެމްބަރ 2022 ގައި ނިޒާމް ޓެސްޓް ކޮށްފައި. (*އަޕްޑޭޓް: އޮޕަރޭޓަރަ އާއި ސިސްޓަމް ހަވާލު ކުރެވިފައި)
0.00
13 ދ. މީދޫ
4 ރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމް އަދި 25 ރަށުގެ ބޯފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ނިޒާމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ނިމިފައި. 8-10 ޑިސެމްބަރ 2022 ގައި ނިޒާމްވަނީ ޓެސްޓްކޮށް އަދި ކޮމިޝަނިންކޮށް ނިންމާފައި. (*އަޕްޑޭޓް: އޮޕަރޭޓަރަ އާއި ސިސްޓަމް ހަވާލު ކުރެވިފައި)
0.00
14 ދ. ބަނޑިދޫ
4 ރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމް އަދި 25 ރަށުގެ ބޯފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ނިޒާމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ނިމިފައި. 8-10 ޑިސެމްބަރ 2022 ގައި ނިޒާމްވަނީ ޓެސްޓްކޮށް އަދި ކޮމިޝަނިންކޮށް ނިންމާފައި. (*އަޕްޑޭޓް: އޮޕަރޭޓަރަ އާއި ސިސްޓަމް ހަވާލު ކުރެވިފައި)
0.00
15 ދ. ހުޅުދެލި
4 ރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމް އަދި 25 ރަށުގެ ބޯފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ނިޒާމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ނިމިފައި. 8-10 ޑިސެމްބަރ 2022 ގައި ނިޒާމްވަނީ ޓެސްޓްކޮށް އަދި ކޮމިޝަނިންކޮށް ނިންމާފައި. (*އަޕްޑޭޓް: އޮޕަރޭޓަރަ އާއި ސިސްޓަމް ހަވާލު ކުރެވިފައި)
0.00
16 ތ. ދިޔަމިގިލި
4 ރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމް އަދި 25 ރަށުގެ ބޯފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ނިޒާމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ނިމިފައި. އަދި މަސައްކަތް ނިމިފައިވުމާއި އެކު ކުރަންޖެހޭ ފުރަތަމަ އިންސްޕެކްޝަން އަޕްއޮން ކޮމްޕްލީޝަން ވަނީ ކުރެވިފައި. އަދި މި ނިޒާމު ވަނީ 8 ޖޫން 2022 ގައި ޓެސްޓްކުރެވިފައި. ނިޒާމު ހިންގާ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންއާއި ވަނީ 22/2/22 ހަވާލުކުރެވިފައި
0.00
17 ތ. ކަނޑޫދޫ
4 ރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމް އަދި 25 ރަށުގެ ބޯފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ނިޒާމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ނިމިފައި. އަދި މަސައްކަތް ނިމިފައިވުމާއި އެކު ކުރަންޖެހޭ ފުރަތަމަ އިންސްޕެކްޝަން އަޕްއޮން ކޮމްޕްލީޝަން ވަނީ ކުރެވިފައި. އަދި މި ނިޒާމު ވަނީ 9 ޖޫން 2022 ގައި ޓެސްޓްކުރެވިފައި. ނިޒާމު ހިންގާ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންއާއި ވަނީ 16 އޮކްޓޯބަރ 2022 ހަވާލުކުރެވިފައި
0.00
18 ތ. ވަންދޫ
4 ރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމް އަދި 25 ރަށުގެ ބޯފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ނިޒާމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ނިމިފައި. އަދި މަސައްކަތް ނިމިފައިވުމާއި އެކު ކުރަންޖެހޭ ފުރަތަމަ އިންސްޕެކްޝަން އަޕްއޮން ކޮމްޕްލީޝަން ވަނީ ކުރެވިފައި. އަދި ޓެސްޓްކުރުމުގެ ތެރޭގައި ފެނުގެ ވަސީލަތް ޤާއިމުކުރަމުންދާ ކޮންޓްރެކްޓްރުގެ އަތުން ވާރޭ ފެނުގެ ނިޒާމުގެ ހޮޅިތަކަށް ގެއްލުން ވެފައިވުމުން އެކަން ހައްލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރެވެމުން. މައްސަލަ ހައްލުކުރުމާއިއެކު ނިޒާމު ޓެސްޓް ކުރެވިގެންދާނެ.
0.00
19 ތ. ގާދިއްފުށި
4 ރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމް އަދި 25 ރަށުގެ ބޯފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ނިޒާމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ނިމިފައި. އަދި މަސައްކަތް ނިމިފައިވުމާއި އެކު ކުރަންޖެހޭ ފުރަތަމަ އިންސްޕެކްޝަން އަޕްއޮން ކޮމްޕްލީޝަން ވަނީ ކުރެވިފައި.
0.00
20 ތ. ކިނބިދޫ
4 ރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމް އަދި 25 ރަށުގެ ބޯފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ނިޒާމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ނިމިފައި. އަދި މަސައްކަތް ނިމިފައިވުމާއި އެކު ކުރަންޖެހޭ ފުރަތަމަ އިންސްޕެކްޝަން އަޕްއޮން ކޮމްޕްލީޝަން ވަނީ ކުރެވިފައި. އަދި މި ނިޒާމު ވަނީ 9 ޖޫން 2022 ގައި ޓެސްޓްކުރެވިފައި. ނިޒާމު ހިންގާ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންއާއި ވަނީ 16 އޮކްޓޯބަރ 2022 ހަވާލުކުރެވިފައި
0.00
21 ތ. އޮމަދޫ
4 ރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމް އަދި 25 ރަށުގެ ބޯފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ނިޒާމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ނިމިފައި. އަދި މަސައްކަތް ނިމިފައިވުމާއި އެކު ކުރަންޖެހޭ ފުރަތަމަ އިންސްޕެކްޝަން އަޕްއޮން ކޮމްޕްލީޝަން ވަނީ ކުރެވިފައި. 16-23 ނޮވެމްބަރ 2022 ގައި ޓެސްޓިން އަދި ކޮމިޝަނިންކޮށް ނިމިފައި.
0.00
22 ގއ. މާމެންދޫ
4 ރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމް އަދި 25 ރަށުގެ ބޯފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ނިޒާމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ނިމިފައި. އަދި ނިޒާމުވަނީ މާރިޗް 2021ގައި ފެނަކައާއި ހަވާލުކުރެވިފައި.
0.00
23 ގއ. ނިލަންދޫ
4 ރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމް އަދި 25 ރަށުގެ ބޯފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ނިޒާމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ނިމިފައި. އަދި ނިޒާމުވަނީ މާރިޗް 2021ގައި ފެނަކައާއި ހަވާލުކުރެވިފައި
0.00
24 ގއ. ކޮނޑޭ
4 ރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމް އަދި 25 ރަށުގެ ބޯފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ނިޒާމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ނިންމާފައި. އަދި ނިޒާމުވަނީ މާރިޗް 2021ގައި ފެނަކައާއި ހަވާލުކޮށްފައި.
0.00
25 ގދ. ހޯނޑެއްދޫ
4 ރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމް އަދި 25 ރަށުގެ ބޯފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ނިޒާމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ނިމިފައި. އަދި ނިޒާމުވަނީ މާރިޗް 2021ގައި ފެނަކައާއި ހަވާލުކުރެވިފައި.
0.00
26 ގދ. ނަޑެއްލާ
4 ރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމް އަދި 25 ރަށުގެ ބޯފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ނިޒާމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ނިމިފައި. އަދި ނިޒާމުވަނީ މާރިޗް 2021ގައި ފެނަކައާއި ހަވާލުކުރެވިފައި.
0.00
27 ގދ. ރަތަފަންދޫ
4 ރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމް އަދި 25 ރަށުގެ ބޯފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ނިޒާމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ނިމިފައި. އަދި ނިޒާމުވަނީ މާރިޗް 2021ގައި ފެނަކައާއި ހަވާލުކުރެވިފައި.
0.00
28 ގދ. ފިޔޯރި
4 ރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމް އަދި 25 ރަށުގެ ބޯފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ނިޒާމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ނިމިފައި. އަދި ނިޒާމުވަނީ މާރިޗް 2021ގައި ފެނަކައާއި ހަވާލުކުރެވިފައި.
0.00
29 ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ
4 ރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމް އަދި 25 ރަށުގެ ބޯފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ނިޒާމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ނިމިފައި. އަދި ނިޒާމުވަނީ މާރިޗް 2021ގައި ފެނަކައާއި ހަވާލުކުރެވިފައި.
0.00
56,078,265.00
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3302200
[email protected]