ށ.މިލަންދޫ ކުޑަކުދިންގެ ޕާކް ތަރައްގީކުރުން
އައިޑީ:
ISLES/4703
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ޕްލޭންކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ޕްލޭންކުރެވިފައި
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2021 ގެ ބަޖެޓް :
1,000,000.00 ރ
2022 ގެ ބަޖެޓް :
200,000.00 ރ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 11 މޭ 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ށ. މިލަންދޫ 1,200,000.00
1,200,000.00