ށ.ފުނަދޫ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް އަޕްގްރޭޑްކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/4705
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
އެވޯޑްކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
މިތަނުގައި ޑައިލަސިސް ސެންޓަރ އަކާއި، އޯ.ޕީ.ޑީ ރޫމްސް އަދި ޕަބްލިކް ހެލްތު ޔުނިޓް ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ އެގެރިމެންޓުގައި ސޮއި ކުރުުގެ ތައްޔާރީތައް ވަމުންދަނީ.
: 22 ފެބުރުވަރީ 2021
:
: 16 ސެޕްޓެންބަރު 2021
:
:
ތަންފީޒީ އިދާރާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2021 ގެ ބަޖެޓް :
2,250,000.00 ރ
2022 ގެ ބަޖެޓް :
12,000,000.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 30 އޭޕްރިލް 2021
:
: 28 އޮކްޓޫބަރު 2021
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 21 ސެޕްޓެންބަރު 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ށ. ފުނަދޫ 15,000,000.00
15,000,000.00