ށ.ފީވަށް ޓާރފް ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ގާއިމުކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/4710
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ފަސްކުރެވިފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ފުޓްބޯޅަދަނޑުގެ ސަބްބޭސް މަސައްކަތް ހުއްޓިފައި
: 31 އޮގަސްޓް 2021
: 15 އޮގަސްޓް 2021
: 31 އޮކްޓޫބަރު 2021
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2021 ގެ ބަޖެޓް :
500,000.00 ރ
2022 ގެ ބަޖެޓް :
2,825,000.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 15 އޮގަސްޓް 2021
: 15 އޮގަސްޓް 2021
: 31 އޮކްޓޫބަރު 2021
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 14 ސެޕްޓެންބަރު 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ށ. ފީވައް 3,500,000.00
3,500,000.00