ސ.ފޭދޫ ފެންހިންދާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ފެނާއި ނަރުދަމާ
އައިޑީ:
ISLES/0472
މަޝްރޫޢުގެ ސްޓޭޓަސް:
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
މަސައްކަތުގެ ބޮޑުބައި ނިމިފައި، ޕަމްޕް ސްޓޭޝަންގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ، އިތުރު ސަރަހައްދެއަގައި ނެޓްވޯރކް އެޅުމަށް ވޭރިއޭޝަން ހުއްދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އިން ލިބިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް (ދިވެހި ސަރުކާރު)
2020 ގެ ބަޖެޓް :
2,059,945.00 ރ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 18 މާރިޗު 2020

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 އައްޑޫ ސިޓީ ފޭދޫ 2,000,000.00
2,000,000.00