ހދ.ކުޅުދުއްފުށި 105 ހައުސިންގ ޔުނިޓް ނިންމުން
:
އައިޑީ:
ISLES/4720
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ސައިޓުގައި ކޮންކްރީޓް މަސައްކަތް ނިމިފައި. ސިލިން މަސައްކަތް (%80 ނިމިފައި)، ޕްލާސްޓަރިންގ (100% ނިމިފައި)، ފްލޯ ސްކްރީޑިންގ ( 100% ނިމިފައި)، ޕެއިންޓީންގ މަސައްކަތް (%35 ނިމިފައި)، ޓައިލިންގ މަސައްކަތް (%17)، ކަރަންޓު އެޅުމުގެ މަސައްކަތް (45% ނިމިފައި)، ރޫފިންގ މަސައްކަތް (92% ނިމިފައި)، ޕްލަންބިންގ މަސައްކަތް (30% ނިމިފައި)، އަދި އެކްސްޓަރނަލް ބައުންޑަރީ ފާޜުގެ މަސައްކަތް (95% ނިމިފައި) ކުރިއަށްދަނީ. އަދި ވީ.އޯ ވެލް އެކްސްޓޭންޝަން މަސައްކަތް ނިމިފައި.
:
: 6 އޭޕްރިލް 2021
: 11 ފެބުރުވަރީ 2022
: 11 ފެބުރުވަރީ 2022
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2022 ގެ ބަޖެޓް :
7,949,519.00 ރ
2023 ގެ ބަޖެޓް :
966,011.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 28 ޖޫން 2021
: 28 ޖޫން 2021
: 12 މާރިޗު 2022
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 17 ޖަނަވަރީ 2022

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ ކުޅުދުއްފުށި 20,572,996.00
20,572,996.00