ހދ.ކުޅުދުއްފުށީގައި ދަމަނަވެށި ގާއިމުކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/4725
: 8 ސެޕްޓެންބަރު 2022
: 15 ޑިސެންބަރު 2022
: 27 ސެޕްޓެންބަރު 2023
: 17 މޭ 2023
:
ތަންފީޒީ އިދާރާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2023 ގެ ބަޖެޓް :
2,821,728.00 ރ
2024 ގެ ބަޖެޓް :
3,174,444.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 8 ސެޕްޓެންބަރު 2022
: 15 ޑިސެންބަރު 2022
: 17 މޭ 2023
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 20 ސެޕްޓެންބަރު 2023

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ ކުޅުދުއްފުށި 3,800,000.00
10,272,339.00
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3328887
[email protected]