ހދ.ނޮޅިވަރަމް ކުޑަކުދިންގެ ޕާރކު ތަރައްގީކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/4728
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ކޮންޓްރެކްޓްކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ކުޑަކުދިންގެ ޕާކްސެޓް ހޯދުމަށް ކޮންޓްރެކްޓް ކުރެވިފައި
: 13 ޖުލައި 2022
:
: 31 އޮގަސްޓް 2022
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2022 ގެ ބަޖެޓް :
150,000.00 ރ
2023 ގެ ބަޖެޓް :
283,590.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 13 ޖުލައި 2022
:
: 31 އޮގަސްޓް 2022
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 14 ޖޫން 2022

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ހދ. ނޮޅިވަރަމް 1,715,673.00
1,715,673.00
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3347300
[email protected]