ތިލަފުށި ކުނި މެނޭޖުކުރަން ބިން ހިއްކުމާއި ރިވެޓްމަންޓް ޖެހުން
ވިލުންތެރި މުޖުތަމަޢު
އައިޑީ:
ISLES/0473
މަޝްރޫޢުގެ ސްޓޭޓަސް:
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ޢަމަލީ މަސައްކަތުގެ %80 ވަނީ ނިމިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް (ދިވެހި ސަރުކާރު)
2020 ގެ ބަޖެޓް :
3,858,210.00 ރ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 28 ޑިސެންބަރު 2019

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ކ. ތިލަފުށި
0.00