ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރު ގަބުރުސްތާން ވަށާފާރު ރޭނުން
:
އައިޑީ:
ISLES/4730
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ޕްލޭންކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ކައުންސިލާއި ހަވާލު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ދަނީ
: 15 ޖުލައި 2021
:
:
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2021 ގެ ބަޖެޓް :
1,000,000.00 ރ
2022 ގެ ބަޖެޓް :
500,000.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 15 ޖުލައި 2021
:
:
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 3 އޮގަސްޓް 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު 1,500,000.00
1,500,000.00