ހދ.ހިރިމަރަދޫ މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/4731
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
- ކޮލަމްތަކުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ.
:
: 20 ޖަނަވަރީ 2022
: 30 މާރިޗު 2023
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2023 ގެ ބަޖެޓް :
1,628,674.00 ރ
2024 ގެ ބަޖެޓް :
1,465,807.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
: 20 ޖަނަވަރީ 2022
: 30 މާރިޗު 2023
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 25 ޖަނަވަރީ 2023

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ހދ. ހިރިމަރަދޫ 2,027,204.00
5,121,685.00
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3020200
[email protected]