ހއ.މުރައިދޫގައި ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު އެޅުން
:
އައިޑީ:
ISLES/4736
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ފުޓްބޯޅަދަނޑުގެ ސަބްބޭސް މަސައްކަތް ފެށިގެން ކުރިއަށްދަނީ
: 19 ޖޫން 2021
: 19 ޖޫން 2021
: 15 އޮކްޓޫބަރު 2021
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2021 ގެ ބަޖެޓް :
3,000,000.00 ރ
2022 ގެ ބަޖެޓް :
3,000,000.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 19 ޖޫން 2021
: 19 ޖޫން 2021
: 15 އޮކްޓޫބަރު 2021
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 21 ސެޕްޓެންބަރު 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ހއ. މުރައިދޫ 6,000,000.00
6,000,000.00