ހއ.ކެލާ ފުޓްބޯޅަދަނޑުގެ ސިޑިބަރި ހެދުން
:
އައިޑީ:
ISLES/4745
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
- ކޮންކްރީޓް މަސައްކަތްނިމި ހިޔާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
: 4 ޖުލައި 2021
: 4 ޖުލައި 2021
: 31 ޖަނަވަރީ 2022
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2022 ގެ ބަޖެޓް :
418,216.00 ރ
2023 ގެ ބަޖެޓް :
65,566.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 15 ޖުލައި 2021
: 4 ޖުލައި 2021
: 31 ޑިސެންބަރު 2021
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 18 ޖަނަވަރީ 2022

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ހއ. ކެލާ 2,483,782.00
2,483,782.00