ހއ.ހޯރަފުށި ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/4746
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ޖިއޯބޭގް ރިވެޓްމަންޓް ގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ
: 10 ޖޫން 2021
: 20 ޖަނަވަރީ 2021
: 5 އޭޕްރިލް 2021
: 30 ޑިސެންބަރު 2022
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2021 ގެ ބަޖެޓް :
6,329,286.00 ރ
2022 ގެ ބަޖެޓް :
14,118,757.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 2 ފެބުރުވަރީ 2021
: 3 ފެބުރުވަރީ 2021
: 30 ޑިސެންބަރު 2022
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 17 ނޮވެންބަރު 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ހއ. ހޯރަފުށި 21,859,919.00
21,859,919.00