ހއ.ހޯރަފުށީގައި އައިސްޕްލާންޓެއް ގާއިމުކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/4747
: 28 ޖަނަވަރީ 2021
: 27 ޖަނަވަރީ 2021
: 16 އޮގަސްޓް 2021
: 25 ޑިސެންބަރު 2021
: 10 ޑިސެންބަރު 2021
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2023 ގެ ބަޖެޓް :
0.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 11 ފެބުރުވަރީ 2021
: 1 ޖުލައި 2021
: 25 ޑިސެންބަރު 2021
: 10 ޑިސެންބަރު 2021
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 2 ފެބުރުވަރީ 2023

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ހއ. ހޯރަފުށި
މިނިސްޓްރީ/މުއައްސަސާގެ އަޕްޑޭޓް
ހޯރަފުށި އައިސްޕްލާންޓްގެ މަސައްކަތް ނިންމައި، މަސްވެރިންގެ ދުވަސް ކަމަށްވާ 10 ޑިސެމްބަރ 2021ގައި ރަސްމީކޮށް ހުޅުވުމަށް އަންނަނީ ތައްޔާރުވަމުން. މިއީ 25 ޓަނުގެ އައިސްޕްލާންޓެއް
ނިމުނު އިންސައްތަ: 98
2,000,000.00
2,000,000.00
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3322625