ލ.ކުނަހަންދޫ ސްކޫލް 4 ކްލާސްރޫމް، ލައިބްރަރީ އަދި ލެބް އިމާރާތްކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/4751
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ޓެންޑަރކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
08 މާރިޗް 2021 ގައި އިއުލާންކުރެވި 05 އޭޕްރީލް2021 ގައި ބިޑް ނެގި އެވަލުއޭޝަން މަރުހަލާ ނިމި ކޮމިޓީ މަރުހަލާގައި
: 3 މާރިޗު 2021
:
:
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް
މަޝްރޫއުގެ ބަޖެޓް:
4,600,000.00 ރ
2021 ގެ ބަޖެޓް :
1,000,000.00 ރ
2022 ގެ ބަޖެޓް :
3,375,000.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
:
:
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 14 ސެޕްޓެންބަރު 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ލ. ކުނަހަންދޫ 4,600,000.00
4,600,000.00