ގއ.މާމެންދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/0478
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ އެޑްމިން ބިލްޑިން، ގްރެވިޓީ މައިހޮޅި ވަޅުލުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ދަނީ ކުރެވެމުން.
:
: 22 ޖުލައި 2018
: 19 މޭ 2019
: 22 އޮގަސްޓް 2020
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2021 ގެ ބަޖެޓް :
22,734,289.00 ރ
2022 ގެ ބަޖެޓް :
1,389,580.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
: 22 ޖުލައި 2018
: 22 އޮގަސްޓް 2020
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 19 އޮކްޓޫބަރު 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ގއ. މާމެންދޫ 47,245,540.00
47,245,540.00